Stichting Trajekt

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Welzijnswerk

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Maastricht | Limburg
Sluit 15 februari 2021


Omschrijving Vacature

De huidige raad van toezicht (rvt) bestaat uit vijf leden. Binnen de rvt ontstaat in juni 2021 een vacature.

 

Vacaturenummer:  21.02

DE ORGANISATIE

Trajekt staat al ruim dertig jaar voor welzijn in Maastricht en Heuvelland. De grootste (structurele) opdrachtgevers van Trajekt zijn gemeenten in het Heuvelland en de gemeente Maastricht. Daarnaast heeft Trajekt incidentele opdrachtgevers, zoals scholen, woningcorporaties en fondsen.

‘Waar mensen zijn, zijn wij.’ Dat is het adagium van Trajekt. Trajekt streeft naar een volwaardig leven voor de inwoners van de regio Maastricht en Heuvelland. De professionals van Trajekt werken samen met en dicht bij de burgers. Elke vraag is uniek en wordt opgelost met alles waar Trajekt voor staat professioneel, gedreven en integer maar vooral samen. Samen met de opdrachtgevers wordt er nagedacht over de dienstverlening en gezocht naar verbeteringen en kansen. Trajekt is een organisatie om trots op te zijn. Trajekt voert sociaal werk uit in Maastricht en in de gemeenten van Heuvelland: Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, Meerssen, Gulpen-Wittem en Vaals.

De organisatie is goed ingebed in de regio. Medewerkers zijn goed ingevoerd in buurten en wijken. In dit kader voorziet Trajekt in een sociale infrastructuur die aan de basis ligt van de transformatie van het sociaal domein. Trajekt wordt wat dat betreft door zorgorganisaties gezien als belangrijke partner.

Om de welzijnsprofessional maximaal de ruimte te bieden om zijn/haar eigen werk te organiseren heeft Trajekt het concept van zelforganiserende teams ingevoerd. Zelforganisatie is geen doel op zich, maar moet een bijdrage leveren aan de versterking van het primaire proces. Uiteindelijk moeten de inwoners van Maastricht en Heuvelland er beter van worden.

Bij Trajekt heerst een directe en open cultuur en werken ca. 140 professionals en ca. 500 vrijwilligers.

Voor meer informatie: www.trajekt.nl

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

De rvt van Trajekt vervult zijn functie in overeenstemming met de toepasselijke Governancecode Sociaal Werken Nederland binnen de kaders van de statuten en het reglement van de rvt.

De rvt rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur (rvb);
 • Het werkgeverschap van de rvb;
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 • Het adviseren van de rvb;
 • Het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de rvb.

De rvt is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de rvt toebedeelde taken. Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is één keer mogelijk.

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

Het profiel van een lid van de rvt bevat tenminste de volgende aspecten:

 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de rvb met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de rvb te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid, continuïteit, professionaliteit en dienstverlening aan een organisatie stellen, waarbij een balans wordt gezocht tussen klantgerichtheid en een stimulerend werkklimaat voor de medewerkers;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de rvb voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Voor de vrijkomende positie binnen de rvt wordt een innovatieve en stabiele kandidaat gezocht die aantoonbare affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met het welzijnswerk maar ook ervaring heeft met verschillende onderdelen in het sociale domein. Een kandidaat die begrijpt wat de maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de wereld van Trajekt en die zicht heeft op de sociale kaart van de regio Zuid-Limburg.

Van een lid van de rvt wordt verwacht dat zij/hij de ontwikkelingen vanuit haar/zijn kennisgebied weet te vertalen naar de opgave waar Trajekt voor staat.

Uitgangspunt is dat kandidaat-leden primair beoordeeld en geselecteerd worden op basis van hun kennis, ervaring en capaciteiten. Tegelijkertijd zal de werving en selectie gericht zijn op de vorming van een zo optimaal en hecht mogelijk team – de termen compleet en complementair staan hier centraal. Tot slot wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de benodigde diversiteit in de rvt in termen van expertise, competenties, leeftijd, man/vrouw verhouding en kandidaten met een niet-Nederlandse achtergrond.

HONORERING

De rvt vergadert tenminste vijf keer per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk.

Honorering vindt plaats volgens de beloningscode van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Voorde leden van de rvt wordt door de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

PROCEDURE

Kwaliteit is voor alle leden van de rvt het leidende principe. Bij de uiteindelijke invulling zal rekening gehouden worden met de uitgangspunten van ‘good governance’.

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 1 maart 14:00-17:00 en vrijdag 5 maart 10:00-12:00.

SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Maureen Peters, bestuurssecretaresse, telefonisch te bereiken via nummer 06-52 80 75 98. Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 15 februari 2021 o.v.v. vacature 21.02 via deze link: https://www.trajekt.nl/form/formulier-vacature

 


Sluit 15 februari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

Sollicitatie link
https://www.trajekt.nl/form/formulier-vacature
"Naar begin pagina"