Trias Jeugdhulp

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Juridisch of HR profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Zwolle | Overijssel
Sluit 26 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

Trias Jeugdhulp (Trias) biedt met circa 340 medewerkers én 550 pleegouders ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in voornamelijk Overijssel. Wij bieden onze hulp bij voorkeur thuis, of in de directe omgeving van de cliënt. Voor meer informatie kijkt u verder op www.triasjeugdhulp.nl.

Wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van een lid van onze Raad van Toezicht, zijn wij op zoek naar een nieuw

Lid Raad van Toezicht Trias Jeugdhulp met juridisch/HR profiel 

 

Wij zijn, per 1 januari 2022, op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied juridische en HR processen, om samen met de andere leden van de RvT het algemeen toezicht op het bestuur van de organisatie te vervullen.

De toezichthouder heeft ruime en aantoonbare ervaring op juridisch/HR gebied, vervult een klankbordfunctie voor algemene en juridisch-organisatorische vraagstukken en is in staat om in voorkomende gevallen aan derden in helder en duidelijk taalgebruik zaken toe te lichten.

Het nieuwe lid complementeert de RvT door het inzetten van zijn/haar juridische/HR expertise.

De organisatie

Trias Jeugdhulp is een professionele aanbieder van jeugdhulpverlening. Als jeugdhulporganisatie richten wij ons op meervoudige orthopedagogische problematiek bij kinderen/jongeren van 0-18/21 jaar en hun netwerk in de regio IJsselland, Twente en Midden-IJssel/Oost Veluwe. De hulpverlening vormt een keten van hulp aan jongeren en hun netwerk, die tijdelijk wat extra ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling en opvoeding. Wij kunnen snel en makkelijk op- en afschalen met het bieden van de juiste zorg: stepped care en matched care. Hierbij maken we gebruik van onze eigen expertise en indien nodig werken we samen met overige zorgaanbieders.

Jeugdhulp wordt thuis en op locatie geboden; dit kan zijn bij een locatie van Trias, maar bijvoorbeeld ook op de sportclub of op school. Afhankelijk van en passend bij de levensfase en levenswijze van de jongere.

Trias Jeugdhulp gaat uit van twee kerntaken:

 1. Het leveren van passende behandeling en begeleiding aan de jongere en/of het systeem;
 2. Het helpen versterken van de jeugdzorg en hulpverleningsketen, door het delen van expertise en kennis.

De manier waarop wij onze kerntaken willen verrichten is gebaseerd op een aantal leidende principes binnen Trias Jeugdhulp. Zo vinden wij dat elke jongere het recht heeft zich binnen een zo thuis en veilig mogelijke situatie te ontwikkelen/op te groeien. Hierbij is het uitgangspunt de jongere, die met behulp van een professional van Trias, en samen met belangrijke personen in zijn of haar leven, bepaalt hoe zijn/haar leven weer op orde gebracht kan worden.

Wij streven ernaar te doen wat werkt, passend bij de zorgvraag en haalbaar binnen de financiële kaders. Onze medewerkers zijn professionals, die bewust en systemisch handelen. Met bewust wordt hier bedoeld dat medewerkers weten op welk moment hun deskundigheid het meest tot zijn recht komt en op welk moment deskundigheid van anderen ingezet moet worden. Systemisch handelen wordt ondersteund met richtlijnen uit de jeugdzorg en practice based methodieken. Onze begeleiding en behandeling zijn van tijdelijke aard, met een duurzaam resultaat: totdat een jongere zelfstandig, eventueel met ondersteuning van het netwerk en/of voorliggende voorzieningen, weer verder kan. Trias is onderdeel van de keten van zorg aan jeugdigen, wat inhoudt dat wij samenwerken. Wij vinden dat concurreren niet bijdraagt aan betere zorg voor de cliënt of het optimaal functioneren van de keten. Samenwerken en kennis en expertise overdragen wel.

Verbinden, vertrouwen, veiligheid, vindingrijk en verantwoordelijkheid zijn onderliggende waarden.

Besturingsmodel

Trias Jeugdhulp heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is ingericht volgens het Raad van bestuur – Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden.

Trias Jeugdhulp hanteert de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vergaderen in de regel zes tot zeven keer per jaar. Daarnaast wordt jaarlijks een locatiebezoek afgelegd en vindt een brainstormsessie plaats waar alle medezeggenschapsraden bij aanwezig zijn. Tevens nemen de leden van de Raad van Toezicht afwisselend, eenmaal per jaar, deel aan een overleg met de jongerenraad/cliëntenraad, de pleegouderraad en de ondernemingsraad.

De RvT kent drie deelcommissies: commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie en de remuneratiecommissie. De nieuwe toezichthouder levert primair een bijdrage aan de Auditcommissie (minimaal 4 x per jaar). Jaarlijks evalueert de RvT haar eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur en wordt de relatie tussen beiden besproken.

Bij de samenstelling van de RvT is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De RvT heeft een toezichthoudende taak, fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en vervult een klankbordfunctie voor de bestuurder. Zij staat de Raad van Bestuur, waar nodig, terzijde met advies en reflectie.

Als gevolg van het vertrek van een lid met juridische expertise, komt deze positie per 1 januari 2022 vacant. Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zoek is naar een kandidaat met ruime bestuurlijke of toezichthoudende ervaring met de juridische/HR portefeuille, bij voorkeur in het sociaal domein. De toezichthouder heeft kennis op het gebied van juridische en HR zaken in de jeugdhulp.

Profiel

De jeugdhulp is na de transitie van de jeugdzorg in 2015 nog volop in transformatie. Dat zorgt voor uitdagende vraagstukken voor Trias en haar Raad van Toezicht. Voor de vrijkomende positie is Trias Jeugdhulp dan ook op zoek naar een kandidaat met ruime en brede kennis en (bestuurlijke) ervaring in de (jeugd)zorg. Tevens zijn de volgende kenmerken van belang:

Inhoudelijk heeft hij/zij:

 • een sterke affiniteit met en een heldere visie op de jeugdzorg;
 • visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de gevolgen daarvan op strategisch niveau;
 • heeft inzicht in de risico’s en beheersingsmaatregelen van een zorgorganisatie;
 • zorginhoudelijke en of bestuurlijke ervaring.

Als toezichthouder heeft hij of zij:

 • een heldere visie op vernieuwing in toezicht houden, zoals toezicht op netwerken en/of zeggenschap van cliënten;
 • kennis van toepassing van de Governance Code Zorg;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • voldoende tijd beschikbaar om het lidmaatschap te kunnen vervullen en is flexibel in de momenten waarop die tijd soms wordt gevraagd;
 • kennis van vraagstukken van toezicht, bestuur en medezeggenschap. Medezeggenschap, cliëntenparticipatie en de positie van medewerkers zijn belangrijke onderwerpen binnen de organisatie;
 • binding met de regio IJsselland.

Honorering

Het honorarium is gebaseerd op de normen zoals opgesteld door de NVTZ.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Reageren

U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 25 oktober aanstaande tot 17.00 uur onder vermelding van vacaturenummer 048-2021 richten aan j.oudeluttikhuis@triasjeugdhulp.nl t.a.v Judith Oude Luttikhuis (bestuurssecretaresse). U ontvangt een automatisch bericht van ontvangst. Als u dit bericht niet ontvangen heeft, is de sollicitatie niet bij ons binnengekomen.

Procedure

De briefselectie vindt plaats op 27 oktober 2021. Indien u geselecteerd bent, laten wij u dit uiterlijk donderdag 28 oktober weten. Indien u niet geselecteerd bent, verneemt u dit uiterlijk in week 44 van ons. Om ervoor te zorgen dat eveneens leden vanuit de medezeggenschapsraden aan kunnen sluiten bij de sollicitatiegesprekken, is ervoor gekozen deze ‘s avonds plaats te laten vinden.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 4 november aanstaande, tussen 17.00 – 21.00 uur.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. W.E. Wallinga, voorzitter van Raad van Toezicht, op woensdagen tussen 19.00 en 21.00 uur of op vrijdagen tussen 14.00 en 17.00 uur op 06 – 10 94 20 50. Daarnaast kunt u contact opnemen met mevrouw L.M.J. Rouwhorst MPM, bestuurder, van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur via 038 – 45 64 601.

Indien u wordt aangenomen dan wordt u gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 26 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"