Universiteit Leiden

Lid Raad van Toezicht, tevens lid Auditcommissie

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Leiden | Zuid-Holland
Sluit 5 juli 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden is op zoek naar een nieuw lid, tevens lid Auditcommissie

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden heeft drie verschillende rollen. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit college met raad ter zijde. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever voor het College van Bestuur.

De Raad telt vijf leden die worden benoemd door de minister van OCW voor de duur van vier jaar met eenmalig de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal dezelfde periode.

De Raad van Toezicht is belast met:

 • het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College van Bestuur;
 • het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
 • het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch plan;
 • het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de Code Goed Bestuur Universiteiten;
 • indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling (bedoeld in art. 8.1 WHW);
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de art. 2.5 en 2.6 (Rijksbijdragen);
 • het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de Raad;
 • het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg;
 • het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag van de universiteit.

Voor de huidige vacature in de Raad van Toezicht wordt een lid gezocht dat actief gaat worden in de auditcommissie met de volgende ervaringsachtergrond:

 • Een brede financiële achtergrond met kennis van risicomanagement en financiële verslaglegging.
 • Kennis en ervaring om onderwerpen op het gebied van financiën, governancevraagstukken, IT en informatiebeveiliging in verbinding te brengen met wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht;
 • Goed gevoel voor de problematiek die bij een universiteit speelt.
 • Toezichthoudende ervaring en/of ervaring op bestuursniveau in complexe organisaties;
 • Affiniteit met de Universiteit Leiden of een vergelijkbare universiteit is een pré.

Diversiteit verrijkt en versterkt onze organisatie. Bij de aanstelling wordt daarom een genderbalans van de zetels en een diversiteit van ervaringen en perspectieven nagestreefd.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze brede expertise vertegenwoordigt om de opgedragen wettelijke taken adequaat te kunnen uitvoeren. Het streven hierbij is om de samenstelling van de Raad van Toezicht een optimale combinatie van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie, financiën, governance en bedrijfsvoering te laten zijn.

Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een brede en vooraanstaande Europese onderzoeksuniversiteit die internationaal een leidende rol heeft in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Zij is een betrouwbaar baken in het nationale en internationale maatschappelijke en politieke debat. Zij streeft naar onderwijs en onderzoek van het hoogste niveau en wil zo bijdragen aan een veiliger, gezonder, duurzamer, welvarender, inclusiever en rechtvaardiger wereld – lokaal, regionaal en wereldwijd.

Zowel het realiseren van wetenschappelijke doorbraken als het opleiden en vormen van onze studenten tot kritische, innovatieve en ondernemende denkers, doeners en leiders kenmerken de universiteit.

Competenties

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:

 • in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de universiteit te beoordelen, op basis van daartoe door het bestuur van de universiteit aangereikte informatie en periodieke werkbezoeken aan eenheden binnen de instelling;
 • beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak;
 • het bestuur van de universiteit kritisch bevragen op hun visie en handelen, de vertaling daarvan in voorgenomen beleid en uitvoering;
 • in staat zijn om onafhankelijk tot beeldvorming en beoordeling te komen;
 • in staat zijn het gesprek met het College van Bestuur in een open dialoog te voeren.

Kennis en inzicht

De leden van de Raad van Toezicht beschikken gezamenlijk over:

 • financiële expertise ten behoeve van het begrijpen, interpreteren en beoordelen van de jaarrekening, begroting en kadernota van de universiteit in relatie tot het voorgenomen c.q. gevoerde beleid;
 • kennis van de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht, in nationaal en internationaal verband, inclusief aspecten van bestuur en organisatie hiervan;
 • inzicht in het functioneren van grote complexe organisaties in een dynamische maatschappelijke omgeving
 • ruime ervaring in adviserende, leidinggevende en/of toezichthoudende functies in een academische omgeving of in het openbaar bestuur, bedrijfsleven of maatschappelijke organisatie.

Condities

De leden van de Raad van Toezicht:

 • hebben geen directe belangen bij de universiteit;
 • zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer;
 • zijn bij voorkeur geen voormalig bestuurder van deze universiteit.

 

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is één van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten. De universiteit heeft zeven faculteiten in het alfa-, bèta- en gammadomein, is gevestigd in Leiden en Den Haag en heeft ruim 6.700 medewerkers en 29.520 studenten. Haar motto is Praesidium Libertatis – Bolwerk van Vrijheid.
Dankzij de bevlogen en betrokken medewerkers heeft de universiteit een leidende rol in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en scoort Leiden elk jaar zeer goed in toonaangevende rankings. De lat ligt dan ook hoog. Ongeacht welk werk u aan onze universiteit doet, u wordt altijd aangemoedigd om uw horizon te verbreden, uw talenten te ontplooien en het maximale uit uzelf te halen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteren >>


Sluit 5 juli 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"