Judo Bond Nederland (JBN)

Bestuurslid Bondsbestuur

Professionalisering van bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Nieuwegein | Utrecht
Sluit 6 september 2022


Omschrijving Vacature

 

Judo Bond Nederland (JBN) is dé sportbond voor judo, jiujitsu en aikido. De JBN behartigt de belangen van zo’n 33.000 bij de JBN aangesloten leden en zorgt dat alle drie de disciplines veilig en verantwoord kunnen worden beoefend. Bij de JBN zijn ruim 550 clubs (verenigingen en sportscholen) aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel Nederland, verdeeld over zeven districten. De JBN is een olympische sportbond en behoort tot de top 10 topsportbonden van Nederland.

De JBN is een vereniging met een bondsraad, een bondsbestuur, bondsbureau en meerdere commissies. De bondsraad kiest het bondsbestuur. De JBN heeft een collegiaal bestuur wat betekent dat het bestuur streeft naar breed gedragen overeenstemming: samen neemt het bestuur de collectieve verantwoordelijkheid voor het meerjarenbeleid, de jaarplannen met begrotingen en checks op de realisatie.

De JBN is op zoek naar een portefeuillehouder breedtesport

Een verbinder met een heldere visie, een collegiaal bestuurder en een vertegenwoordiger van judo, jiujitsu en aikido.

 

De JBN kent elke bestuursperiode een aantal interessante uitdagingen. Dit op het terrein van topsport, sportparticipatie, clubs, budobeoefenaars, leraren, evenementen, organisatie, vrijwilligers, internationale zaken en dat met vele interne en externe belanghebbenden maakt het continue dynamisch. Het bondsbestuur hecht veel waarde aan openheid, transparantie en respectvolle omgang en is op zoek naar een mede-bestuurder die de ingezette positieve ontwikkelingen van open, transparant en respectvol verder wil begeleiden.

Het bestuurslid breedtesport heeft een aantal rollen:

 • bestuurlijk vertegenwoordiger breedtesport,
 • bestuurlijk aanspreekpunt sporttechnische zaken,
 • bestuurlijk aanspreekpunt voor clubs en leraren
 • als verbinder de samenwerking binnen de JBN en tussen top- en breedtesport versterken,
 • als netwerker de juiste personen/organisaties bij de JBN betrekken.

Ervaring

 • Aantoonbare affiniteit met vrijwilligers(beleid)
 • Aantoonbare affiniteit met onze (budo)sport
 • Verbindend vermogen
 • Helicopterview, strategisch inzicht
 • Zichtbaar en handelend op hoofdlijnen vanuit een link met beleid, visie en strategie

Taken

 • Liaison tussen nationale commissies (graden, opleidingen) voor de disciplines aikido, jiujitsu, judo en het bestuur JBN
 • Signaleren van relevante maatschappelijke en sport gerelateerde ontwikkelingen
 • Inbrengen van beleidsideeën voor de gewenste beleidsmatige koers van de JBN
 • Zorg dragen voor het tot stand komen van beleidsplannen inclusief gedragen besluitvorming
 • Bewaken van voortgang van de uitvoering van deelactiviteitenplannen
 • Evalueren van vastgestelde plannen aan de hand van rapportages
 • Heeft contact met de coördinator sportparticipatie van het bondsbureau

Competenties

De portefeuillehouder breedtesport heeft bestuurlijke ervaring op nationaal niveau met bijbehorend maatschappelijk netwerk, bij voorkeur ervaring met professionalisering van bestuur en organisatie in een verenigingscontext, en beschikt over de volgende belangrijke  competenties:

 • Helder persoonlijk optreden
 • Organisatiesensitiviteit
 • Planmatig
 • Klant- en omgevingsgericht
 • Sterke bewezen communicatieve vaardigheden
 • Relevant in bestuurlijke (verander) processen en trajecten
 • Bekend met kwaliteits- en verbeterprocessen
 • Kennis van opleidingensystematiek

Overig

 • De JBN en daarmee ook zijn bondsbestuur opereert binnen de kaders van de Code goed Sportbestuur, het bondsvademecum en andere relevante kaders.
 • Het bestuur vergadert circa achtmaal per jaar. Daarnaast zijn er diverse vergaderingen van nationale commissies en de bondsraad.
 • Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij gemaakte reis- en onkosten conform vooraf gemaakte afspraken maandelijks vergoed worden.
 • Als onderdeel van ons integriteitsbeleid vraagt de JBN een verklaring omtrent gedrag (VOG – voor rekening van de JBN))
 • Meer organisatie-informatie is te vinden op jbn.nl/organisatie.

Bestuurlijke vernieuwing JBN

De bondsraad en het bondsbestuur van de JBN werken aan de totstandkoming van een vernieuwde bestuurlijke organisatiestructuur. De intentie is een deel van dit traject in 2022 af te ronden. Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement zullen vervolgens aan de orde zijn waarna een implementatieproces zal volgen. Eén van de beoogde veranderingen is dat het bestuur meer op hoofdlijnen zal gaan besturen. Zo zullen bestuursleden nog wel aandachtsgebieden kennen, vanuit collegiaal bestuur zal het werken met portefeuilles komen te vervallen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

De bondsraad heeft een beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur benoemd. Na de sluitingsdatum maakt deze commissie een selectie van de motivatiebrieven en CV’s van de belangstellenden en wordt er vervolg gegeven van de selectie van kandidaten.

Kent of bent u iemand die als vrijwilliger in deze bestuurlijke rol het verschil kan helpen maken? Stuur dan vóór 6 september 2022 uw motivatiebrief, uw bereidverklaring en cv naar bondsbestuur@jbn.nl. Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Benny van den Broek, coördinator sportparticipatie (b.vandenbroek@jbn.nl)


Sluit 6 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"