Judo Bond Nederland (JBN)

Bestuurslid

Breedtesport

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Nieuwegein | Utrecht
Sluit 28 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

De Judo Bond Nederland (JBN) is dé sportbond voor judo, jiujitsu en aikido. Hij behartigt de belangen van zo’n 33.000 bij de JBN aangesloten leden en zorgt dat alle drie de disciplines veilig en verantwoord kunnen worden beoefend. Bij de JBN zijn ruim 550 clubs (verenigingen en sportscholen) aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel Nederland, verdeeld over zeven districten. De JBN is een olympische sportbond en behoort tot de top 10 topsportbonden van Nederland.

De JBN is een vereniging met een bondsraad, een bondsbestuur, bondsbureau en meerdere commissies. De bondsraad kiest het bondsbestuur. De JBN heeft een collegiaal bestuur wat betekent dat het bestuur streeft naar breed gedragen overeenstemming: samen neemt het bestuur de collectieve verantwoordelijkheid voor het meerjarenbeleid, de jaarplannen met begrotingen en checks op de realisatie.

 

De JBN is op zoek naar een portefeuillehouder breedtesport

 

Een verbinder met een heldere visie, een collegiaal bestuurder en een vertegenwoordiger van judo, jiujitsu en aikido.

De JBN kent elke bestuursperiode een aantal interessante uitdagingen. Dit op het terrein van topsport, sportparticipatie, clubs, budobeoefenaars, leraren, evenementen, organisatie, vrijwilligers, internationale zaken en dat met vele interne en externe belanghebbenden maakt het continue dynamisch. Het bondsbestuur hecht veel waarde aan openheid, transparantie en respectvolle omgang.

 

Het bestuurslid breedtesport heeft een aantal rollen:

 • bestuurlijk vertegenwoordiger breedtesport,
 • bestuurlijk aanspreekpunt sporttechnische zaken,
 • bestuurlijk aanspreekpunt voor clubs en leraren
 • als verbinder de samenwerking binnen de JBN en tussen top- en breedtesport versterken,
 • als netwerker de juiste personen/organisaties bij de JBN betrekken.

 

Ervaring

 • Affiniteit met vrijwilligers(beleid)
 • Affiniteit met (budo)sport
 • Verbindend vermogen
 • Helicopterview, strategisch inzicht
 • Zichtbaar en handelend op hoofdlijnen vanuit een link met beleid, visie en strategie

 

Taken

 • Liaison tussen nationale commissies (graden, opleidingen) voor de disciplines aikido, jiujitsu, judo en het bestuur JBN
 • Signaleren van relevante maatschappelijke en sport gerelateerde ontwikkelingen
 • Inbrengen van beleidsideeën voor de gewenste beleidsmatige koers van de JBN
 • Zorg dragen voor het tot stand komen van beleidsplannen inclusief gedragen besluitvorming
 • Bewaken van voortgang van de uitvoering van deelactiviteitenplannen
 • Evalueren van vastgestelde plannen aan de hand van rapportages
 • Heeft contact met de coördinator sportparticipatie van het bondsbureau

 

Competenties

De portefeuillehouder breedtesport heeft bestuurlijke ervaring op nationaal niveau met bijbehorend maatschappelijk netwerk, bij voorkeur ervaring met professionalisering van bestuur en organisatie in een verenigingscontext.

Enkele belangrijke competenties:

 • Helder persoonlijk optreden
 • Organisatiesensitiviteit
 • Planmatig
 • Klant- en omgevingsgericht
 • Sociale vaardigheden
 • Bekend met kwaliteits- en verbeterprocessen
 • Kennis van opleidingensystematiek

 

Overig

 • De JBN en daarmee ook zijn bondsbestuur opereert binnen de kaders van de Code Goed Sportbestuur, het bondsvademecum en andere relevante kaders.
 • Het bestuur vergadert circa achtmaal per jaar. Daarnaast zijn er diverse vergaderingen van nationale commissies en de bondsraad.
 • Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij gemaakte reis- en onkosten conform vooraf gemaakte afspraken maandelijks vergoed worden.
 • Meer organisatie-informatie is te vinden op jbn.nl/organisatie.

 

Bestuurlijke vernieuwing JBN

De bondsraad en het bondsbestuur van de JBN werken aan de totstandkoming van een vernieuwde bestuurlijke organisatiestructuur. De intentie is een deel van dit traject in 2022 af te ronden. Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement zullen vervolgens aan de orde zijn waarna een implementatieproces zal volgen. De te maken keuzes door de bondsraad kunnen implicaties hebben op de huidige portefeuille-indeling en de huidig lopende zittingstermijnen.

 

VOG

Als onderdeel van ons integriteitsbeleid vraagt de JBN een verklaring omtrent gedrag (VOG). De VOG wordt als standaard onderdeel gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen. De kosten voor het aanvragen van een VOG worden bij benoeming/aanstelling gedragen door de Judo Bond Nederland.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De bondsraad heeft een beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur benoemd. Na de sluitingsdatum maakt deze commissie een selectie van de motivatiebrieven en CV’s van de belangstellenden en wordt er vervolg gegeven van de selectie van kandidaten.

Kent of bent u iemand die als vrijwilliger in deze bestuurlijke rol het verschil kan helpen maken? Stuur dan vóór 28 maart 2022 uw motivatiebrief, uw bereidverklaring en cv naar bondsbestuur@jbn.nl. Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Tessa Brouwer, voorzitter (bondsbestuur@jbn.nl) of Benny van den Broek, coördinator sportparticipatie (b.vandenbroek@jbn.nl).


Sluit 28 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering zoekt een Penningmeester Landelijk Bestuur.

"Naar begin pagina"