Stichting Cultureel Eindhoven

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Kennis culturele veld, in het bijzonder jongerencultuur en urban.

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Eindhoven | Noord-Brabant
Sluit 11 mei 2021


Omschrijving Vacature

Cultuur Eindhoven
Stichting Cultuur Eindhoven is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt de kaders voor het cultuurbeleid. Deze kaders staan in de Cultuurbrief, die beschrijft het uit te voeren beleid. Door de ontwikkeling van kunst en cultuur te stimuleren en de betekenis van kunst te vergroten wil Cultuur Eindhoven een impuls geven aan het kunst- en cultuurklimaat van Eindhoven.

De aanvragen voor programma’s en projecten worden voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden benoemd door het College van B&W van de gemeente Eindhoven. De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Dit aantal is vastgelegd in de statuten.

Ervaring en expertise
Ter uitbreiding van de huidige RvT, bestaande uit drie leden, is Cultuur Eindhoven op zoek naar een lid met kennis van het culturele veld in Eindhoven, in het bijzonder jongerencultuur en urban, en een lid met ervaring en netwerk in het bedrijfsleven en affiniteit met ondernemerschap.   

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in de breedte. Onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. Gegeven de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zijn we nadrukkelijk op zoek naar diversiteit in leeftijd en culturele bagage.

Kwaliteiten leden Raad van Toezicht
De volgende kwaliteiten worden van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht gevraagd:

  • aantoonbare affiniteit met de kunst- en cultuursector in de regio Eindhoven en/of haar doelgroepen;
  • gevoel voor het culturele DNA van Eindhoven;
  • beschikken over functionele onafhankelijkheid (i.e. geen direct belanghebbende zijn van Cultuur Eindhoven);
  • beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een daarmee verbonden;
  • netwerk dat van belang is of kan zijn voor Cultuur Eindhoven;
  • een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid en de afstand van een toezichthouder (incl. het onderschrijven van de Governance Code Cultuur);
  • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie van Cultuur Eindhoven stellen;
  • beschikken over het vermogen tot zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

In z’n algemeenheid worden de volgende aspecten voor een succesvolle vervulling van een functie in de Raad van Toezicht van belang geacht:

– Helikopterview
In staat zijn feiten en problemen in een breder verband te zien en te beoordelen door het onderkennen van verwantschap met onderwerpen van grotere omvang. En in staat zijn deze inzichten te vertalen naar het werk van SCE.

– Omgevingsbewustzijn
Zich bewust zijn van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen in de toezichthoudende en/of adviserende rol.

– Samenwerking
In staat zijn om binnen de Raad collegiaal te kunnen functioneren en zodoende advies en toezicht in teamverband te kunnen bewerkstelligen en uit te oefenen.

– Constructief en kritisch
In staat zijn om constructief en krachtig de ontwikkeling van het beleid van en de werkwijzen van SCE te volgen en te bevragen.

– Gewetensvol en onafhankelijk
In staat zijn om algemeen aanvaarde maatschappelijke, sociale en ethische normen die met de functie te maken hebben te hanteren en om los van eigen en andermans belangen te oordelen in het belang van de SCE.

Aanvullende informatie
Op de website van Cultuur Eindhoven (www.cultuureindhoven.nl) is meer informatie over de organisatie en governance te vinden. Op deze site zijn tevens jaarplannen en jaarverslagen gepubliceerd. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met directeur-bestuurder Tanja Mlaker.

Tijdsbesteding en bezoldiging
De Raad van Toezicht vergadert – regulier – vijf keer per jaar.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, onkosten worden vergoed.

Procedure
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor selectie en doet voordracht aan het college voor benoeming van de nieuwe leden. Onderdeel van de procedure is een kennismakingsgesprek met de directeur-bestuurder.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Graag ontvangen we je reactie in pdf voor zaterdag 11 mei 2021 via tanjamlaker@cultuureindhoven.nl.


Sluit 11 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Woej zoekt Lid Raad van Toezicht.
Christelijke Scholengemeenschap Walcheren heeft vacature voor Lid RvT.
Stichting Welzijn De Meierij heeft vacature voor Voorzitter van nieuwe Raad van Toezicht.
IrisZorg heeft vacature voor een Lid raad van toezicht op voordracht clintenraad.
Voorzitter Raad van Commissarissen met juridisch profiel
Stichting Corridor te Rotterdam heeft vacature voor Lid RvT,
Forte GGZ heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
SWZP wonen Purmerend heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht voor de auditcommissie Financin.
Verbindion Nieuwegein heeft vacature voor Lid RvC met als profiel sport, marketing en externe betrekkingen.
Careander heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht met specifiek profiel voor Clintenzorg.
Cavent heeft vacature voor Voorzitter Raad van Toezicht.
STWT onderwijsorganisatie in Amsterdam heeft vacature voor Lid RvT.
Raad van Toezicht Stichting Primair Onderwijs Achterhoek zoekt Toezichthouder met juridische achtergrond.
De Vriezenhof heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht.
OPOZ te Zoetermeer heeft vacature voor lid Raad van Toezicht.
SKPOEL te Ettenleur heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht.
Maritiem Museum Rotterdam heeft vacature lid RvT.
Maritiem Museum Rotterdam heeft vacature lid RvT, profiel stadsonwikkeling.
Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof zoekt Lid RvT.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met politiek bestuurlijk profiel.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsleven.
Museum De Voorde zoekt lid Raad van Toezicht met profiel Participatie en Inclusie.
Sportfondsen-Hillegom

"Naar begin pagina"