Stichting Cultureel Eindhoven

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Kennis culturele veld, in het bijzonder jongerencultuur en urban.

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Eindhoven | Noord-Brabant
Sluit 11 mei 2021


Omschrijving Vacature

Cultuur Eindhoven
Stichting Cultuur Eindhoven is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt de kaders voor het cultuurbeleid. Deze kaders staan in de Cultuurbrief, die beschrijft het uit te voeren beleid. Door de ontwikkeling van kunst en cultuur te stimuleren en de betekenis van kunst te vergroten wil Cultuur Eindhoven een impuls geven aan het kunst- en cultuurklimaat van Eindhoven.

De aanvragen voor programma’s en projecten worden voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad.

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden benoemd door het College van B&W van de gemeente Eindhoven. De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Dit aantal is vastgelegd in de statuten.

Ervaring en expertise
Ter uitbreiding van de huidige RvT, bestaande uit drie leden, is Cultuur Eindhoven op zoek naar een lid met kennis van het culturele veld in Eindhoven, in het bijzonder jongerencultuur en urban, en een lid met ervaring en netwerk in het bedrijfsleven en affiniteit met ondernemerschap.   

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in de breedte. Onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. Gegeven de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zijn we nadrukkelijk op zoek naar diversiteit in leeftijd en culturele bagage.

Kwaliteiten leden Raad van Toezicht
De volgende kwaliteiten worden van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht gevraagd:

  • aantoonbare affiniteit met de kunst- en cultuursector in de regio Eindhoven en/of haar doelgroepen;
  • gevoel voor het culturele DNA van Eindhoven;
  • beschikken over functionele onafhankelijkheid (i.e. geen direct belanghebbende zijn van Cultuur Eindhoven);
  • beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een daarmee verbonden;
  • netwerk dat van belang is of kan zijn voor Cultuur Eindhoven;
  • een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid en de afstand van een toezichthouder (incl. het onderschrijven van de Governance Code Cultuur);
  • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie van Cultuur Eindhoven stellen;
  • beschikken over het vermogen tot zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

In z’n algemeenheid worden de volgende aspecten voor een succesvolle vervulling van een functie in de Raad van Toezicht van belang geacht:

– Helikopterview
In staat zijn feiten en problemen in een breder verband te zien en te beoordelen door het onderkennen van verwantschap met onderwerpen van grotere omvang. En in staat zijn deze inzichten te vertalen naar het werk van SCE.

– Omgevingsbewustzijn
Zich bewust zijn van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen in de toezichthoudende en/of adviserende rol.

– Samenwerking
In staat zijn om binnen de Raad collegiaal te kunnen functioneren en zodoende advies en toezicht in teamverband te kunnen bewerkstelligen en uit te oefenen.

– Constructief en kritisch
In staat zijn om constructief en krachtig de ontwikkeling van het beleid van en de werkwijzen van SCE te volgen en te bevragen.

– Gewetensvol en onafhankelijk
In staat zijn om algemeen aanvaarde maatschappelijke, sociale en ethische normen die met de functie te maken hebben te hanteren en om los van eigen en andermans belangen te oordelen in het belang van de SCE.

Aanvullende informatie
Op de website van Cultuur Eindhoven (www.cultuureindhoven.nl) is meer informatie over de organisatie en governance te vinden. Op deze site zijn tevens jaarplannen en jaarverslagen gepubliceerd. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met directeur-bestuurder Tanja Mlaker.

Tijdsbesteding en bezoldiging
De Raad van Toezicht vergadert – regulier – vijf keer per jaar.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, onkosten worden vergoed.

Procedure
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor selectie en doet voordracht aan het college voor benoeming van de nieuwe leden. Onderdeel van de procedure is een kennismakingsgesprek met de directeur-bestuurder.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Graag ontvangen we je reactie in pdf voor zaterdag 11 mei 2021 via tanjamlaker@cultuureindhoven.nl.


Sluit 11 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"