Boei Limburg

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Bedrijfsvoering en/of financiën.

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Venlo | Limburg
Sluit 24 april 2021


Omschrijving Vacature

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN VOOR ONZE RAAD VAN TOEZICHT:

• Lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied: bedrijfsvoering en financiën

Afhankelijk van ambities en competenties, wordt aan één van de nieuwe leden het voorzitterschap van de Raad van Toezicht gekoppeld. Aan de andere functie wordt het vicevoorzitterschap gekoppeld.

ORGANISATIE

BOEI-Limburg is een kleinschalige, toegewijde GGZ-organisatie voor jeugd en gezin binnen de generalistische basis GGZ. De organisatie is in 2013 gestart vanuit de gedachte dat elk kind recht heeft op goede geestelijke gezondheidszorg met daarbij de overtuiging dat het in de geestelijke gezondheidszorg voor kind en jeugd cliëntgerichter en effectiever kan. Vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid bieden wij excellente, cliëntvriendelijke en oplossingsgerichte zorg zonder wachttijden, die laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar is. Het werkgebied van BOEI-Limburg is de regio Noord-Limburg.

FUNCTIE

De Raad van Toezicht oefent de statutair opgelegde taken uit en richt het toezicht zodanig in, dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin optimaal tot uiting komt. Hieronder vallen in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden:

 • het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur alsmede de continuïteit van het bestuur;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • het houden van toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en het waarborgen van een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 • het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico’s die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
 • het houden van toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

DE KANDIDAAT

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied: bedrijfsvoering en financiën:

 • heeft kennis en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, de zorg of maatschappelijke dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering en financiën;
 • heeft goed inzicht in sociaal maatschappelijk ondernemerschap en in ontwikkelingen op verschillende terreinen die impact kunnen hebben op de toekomst van de organisatie;
 • is financieel deskundig door opleiding en ervaring, en gewend te werken met begrotingssystematiek en periodieke verantwoording;
 • heeft ervaring met risicobeheersings- en monitoringssystemen.

Informatie- en Sollicitatiegegevens
 • Zie voor nadere toelichting en een uitgebreide profielschets: Profielschets Raad van Toezicht
 • De bezoldiging voldoet aan de normstelling van de WNT-1.
 • Uw motivatiebrief met cv kunt u tot uiterlijk 23-4-2021 richten aan mevrouw S. Cremers, secretaresse Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van BOEI-Limburg: sandra.cremers@boei-limburg.nl.
 • Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature(s) kunt u contact opnemen met de heer M. Steenhuis, voorzitter Raad van Bestuur van Boei-Limburg, via 077-3523883.
 • De sollicitatiegesprekken worden gepland op 11 en 18 mei 2021 vanaf 16.00 uur bij BOEI-Limburg: Albert Cuijpstraat 1E , 5914 XE te Venlo.

Sluit 24 april 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel
RvT vacature bij Minkema College te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
RvT Lid vacature bij Bibliotheek De tweede verdieping te Nieuwegein.
Lid van Raad van Toezicht met profiel Dierenwelzijn bij DOA-Stichting Dierenopvang Amsterdam .
RvT Lid vacature bij Ment GGZ te Oosterbeek.
RvT-Lid gezocht door Kraamzorg de Eilanden.

"Naar begin pagina"