Amare Zorgcoaching BV. / Amare Zorg & Zo BV.

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Jeugdzorg

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Drunen | Noord-Brabant
Sluit 1 augustus 2022


Omschrijving Vacature

 

Vacature Lid Raad van Toezicht Amare Zorgcoaching BV. / Amare Zorg & Zo BV.

Vacature Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Jeugdzorg.

De Raad van Toezicht van Amare Zorgcoaching en Amare Zorg & Zo, samen te noemen ‘Amare Zorg’ is op zoek naar nieuwe leden voor de RvT.

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid dat samen met de andere leden van de RvT het algemeen toezicht op het bestuur van onze organisatie vervult. Hij/zij vervult een klankbordfunctie voor algemene en financieel-organisatorische vraagstukken. Het nieuwe lid complementeert de RvT door het inzetten van zijn/ haar expertise op het gebied van wet en regelgeving in de zorgdomeinen WLZ, WMO en met name de Jeugdwet.

Over Amare

Amare Zorg biedt met ruim 100 medewerkers behandeling en begeleiding aan jeugdigen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, dan wel een psychisch probleem. Wij richten ons op meervoudige (complexe) problematiek binnen een gezin of zelfstandig wonende en hun netwerk. Dit doen we binnen de regio’s Noordoost Brabant, West-Brabant Oost, Hart van Brabant, Bommelerwaard en de regio Midden Brabant.

Amare biedt zorg vanuit de Wet Maatschappelijk ondersteuning, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Daarnaast werken wij nauw samen met Amare Zorg & Zo, een dochteronderneming van Amare. Deze bieden thuiszorg en hulp bij huishouden vanuit de WMO en Zorgverzekeringswet. Hierdoor is Amare in staat om vanuit een breed palet van zorgaanbod een bijdrage in de regio te bieden.

Besturingsmodel

Amare heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Amare hanteert de Governance Code Zorg 2022. Deze dient tevens als leidraad voor het handelen en functioneren van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar, in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast vindt er jaarlijks een overleg plaats met de OR.

Profiel

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De Raad van Toezicht verwacht kwaliteiten en eigenschappen van de afzonderlijke leden, die er samen toe leiden dat de Raad zodanig is samengesteld dat:

– Er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder aanwezig is;

– Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;

– het nieuwe lid past bij het informele karakter van de organisatie en heeft de wens tot samenwerking en transparantie;

– Er regionale binding is;

– Er diversiteit is;

– De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk, (positief) kritisch en zelf reflecterend opereren;

– Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

 

De  kandidaat RvT die we zoeken dient te beschikken over ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en heeft:

  • Uitgebreide kennis van de langdurige zorg (WLZ), ZvW, WMO en met name Jeugdwet;
  • Kennis van de doelgroep(en);
  • Inzicht heeft in de zorgsector en zorgverlening, en is op de hoogte is van actuele zorgontwikkelingen;
  • Kennis van inkoop in het sociaal domein en/of bij overheden en/of zorgverzekeraar (is een pré).

Voor de overige competenties verwijzen wij naar het algemeen profiel van leden van de Raad van Toezicht van Amare.  Zie hiervoor het reglement van de RvT en bijbehorende bijlage (profiel).

Honorering

Het honorarium is gebaseerd op het advies van de NVTZ. Er is sprake van een maandelijkse vergoeding.

De Rvt werkt met een reglement welke voldoet aan de Governancecode zorg 2022.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 31 juli 2022 sturen aan mevrouw L. (Linda) de Hondt, (secretariaat RvT) via email secretariaat@amarezorg.nl. Het streven is om gesprekken in te plannen in de 1e en 2e week van september; afhankelijk van vakantieplanningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer A. (Arthur) Slijkhuis  via tel: 06 1203 1550.

We zien uw reactie graag tegemoet!


Sluit 1 augustus 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"