SWV ODP

Onafhankelijk technisch voorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Schiedam | Zuid-Holland
Sluit 21 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Ieder kind heeft het recht om erbij te horen

Ieder kind het onderwijs en de ondersteuning bieden die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, dat is passend onderwijs.

 

page1image1155973280

Het samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zet zich in voor ‘onderwijs dat past’. We bieden kinderen een goede plek op de juiste school en zorgen dat zij de onder- steuning krijgen die nodig is.

Ons doel is om de kinderen zoveel mogelijk onderwijs te laten volgen in hun eigen wijk, of in hun eigen stad wanneer er iets meer nodig is. Voor sommige kinderen zal het een onderwijs- plek in de regio kunnen worden. We streven ernaar om in 2023 voor alle kinderen het onder- wijs in onze regio te realiseren. Dit staat uitgelegd in het ondersteuningsplan 2019-2023.

 

Samenwerkingsverband Onderwijs dat past

Het samenwerkingsverband wordt in stand gehouden door een stichting. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door een College van Bestuur (CvB), bestaande uit één per- soon: de directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en wordt hierbij ondersteund door een stafbureau.

De directeur voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de 8 deelnemende schoolbesturen. Zij vormen samen de Deelnemersraad, die een adviserende rol heeft.

Het toezicht wordt gevormd door de Raad van Toezicht (RvT). De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die erop toeziet dat de directeur-bestuurder het beleid goed uitvoert.

Het samenwerkingsverband kent een Ondersteuningsplanraad: deze bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten scholen: leerkrachten en ouders. De Ondersteuningsplanraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur-bestuurder alsmede aan de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband.

 

Vooraf

De Deelnemersraad maakt een ontwikkeling door van een belangenvertegenwoordiger naar een meer collectief verantwoordelijk orgaan voor verdere professionalisering van de uitvoeringspraktijken van passend onderwijs. In deze ontwikkeling zijn leden van de Deelnemersraad belast met portefeuilles waarin ze voor het geheel van het onderwijsveld het voortouw nemen. Met name het wijkgericht werken, waarin scholen met elkaar samenwerken voor de meest passend plek voor kinderen, vormt de kern van de huidige ontwikkelingen. De bestuurlijke aandacht is verlegd van gerichtheid op de benodigde budgetten naar gerichtheid op de optimalisering van de kwaliteit van het passend onderwijs. Vanuit deze aanpak, die door de specialisten van het bureau van het SWV wordt ondersteund, worden door de Deelnemersraad adviezen uitgebracht aan de bestuurder van het SWV. Deze praktijk ontwikkelt zich gestaag verder en de voorzitter speelt daarin een belangrijke stimulerende rol.

 

De onafhankelijk technisch voorzitter:

 • Fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter van de vergaderingen van de Deelnemersraad:
 • stimuleert de participatie van alle deelnemers aan de discussie;
 • draagt zorg voor een zorgvuldig besluitvormingsproces;
 • is onpartijdig en mengt zich daarom niet in de inhoud, maar vat discussies samen en formuleert conclusies en besluiten;
 • zorgt voor een goede sfeer in de vergaderingen waardoor er samen naar besluitvorming wordt gewerkt met de beste oplossing voor de kinderen voor ogen.
 • Is sparringpartner voor de directeur-bestuurder bij de voorbereiding van de vergaderingen.
 • Bewaakt de rolneming van de Deelnemersraad:
 • bewaakt mede de zorgvuldigheid in procedures en de naleving van het reglement van de Deelnemersraad in relatie tot de statuten, rollen en bevoegdheden van Ondersteuningsplanraad, Raad van Toezicht en directeur- bestuurder.
 • draagt zorg voor de rolneming van de Deelnemersraad t.a.v. inspraak, instemming op ondersteuningsplan, advies op jaarplan en bijbehorende begroting en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder.
 • draagt zorg voor de jaarlijkse zelfevaluatie van de Deelnemersraad;
 • zet het gezamenlijk belang van het kind en de maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband voorop en spreekt de leden van de Deelnemersraad aan indien nodig.
 • Heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen, en is in staat deze kennis en ervaring positief aan te wenden.
 • Kan leidinggeven aan de Deelnemersraad, op ontspannen en verbindende wijze én met lef.
 • Heeft tenminste affiniteit met en bij voorkeur kennis van de taakstelling van het samenwerkingsverband met betrekking tot passend onderwijs; en de stakeholdersbelangen en krachtenvelden die daarbij aan de orde zijn.
 • Is in staat de professionele ontwikkeling van de Deelnemersraad als collectief aan de orde te stellen en te bevorderen.
 • Is in staat op het niveau van de directeur-bestuurder te fungeren als sparringpartner in discussies over vraagstukken waar deze voor staat.
 • Is in staat zijn door zijn/haar statuur en onafhankelijkheid de belangen van het Samenwerkingsverband optimaal te dienen.
 • Signaleert vraagstukken en draagt oplossingen aan.
 • Heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij het Samewerkingsverband Onderwijs dat Past.
 • Heeft in de afgelopen vijf jaar geen rechtspositionele en/of commerciële banden gehad met een van aangesloten schoolbesturen en is nu en in de afgelopen vijf jaar geen lid van een Raad van Toezicht van een van de aangesloten besturen geweest.
 • Kan in voldoende mate tijd en energie besteden aan de uitoefening van de voorzittersfunctie.

 

De voorzitter ontvangt een overeen te komen vergoeding op basis van vacatie voor het bijwonen, voorzitten en voorbereiden van de bestuursvergaderingen. De benodigde tijdsinvestering om deze functie goed te kunnen vervullen bedraagt ongeveer 40 uur op jaarbasis. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats gericht op de uitvoeringsuren. Meer informatie over onze organisatie vindt u op onze website: https://onderwijsdatpast.info/

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor vragen omtrent de functie of de procedure kan contact opgenomen worden met mw. Marianne van Kalmthout, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband via e-mail mvankalmthout@onderwijsdatpast.info of telefonisch: 06-12973342

 

Sollicitatie en planning

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en Curriculum Vitae uiterlijk 21 februari 2022 te mailen naar mboonzaaijer@onderwijsdatpast.info.


Sluit 21 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering zoekt een Penningmeester Landelijk Bestuur.

"Naar begin pagina"