Doorpakkers

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Financieel-economisch

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Eindhoven | Noord-Brabant
Sluit 21 november 2022


Omschrijving Vacature

Als gevolg van vertrekkende leden, waarvan een lid voorzitter is van de Raad van Commissarissen, zijn we op zoek naar kandidaten met expertise op het financieel-economische vlak en/of een ruime ervaring in het toezichthouden.

Over Doorpakkers

Doorpakkers richt zich als zorgorganisatie op de begeleiding van cliënten vanaf 18 jaar met praktische ondersteuningsvragen. De doelgroep van Doorpakkers is bekend met een verslavings- en/of justitiële achtergrond, sociaal/economische problemen, psychische problemen en/of (licht) verstandelijke beperking. Er moet altijd een praktische ondersteuningsvraag liggen ten aanzien van meerdere leefgebieden. De dienstverlening richt zich o.a. op wonen, financiën, participatie, opbouwen en versterken van het sociaal netwerk en/of het vinden van passende ondersteuning (bijvoorbeeld een passende behandeling).

Doorpakkers levert ambulante begeleiding en verblijfszorg (Justitie/WMO). We bieden een geïntegreerd zorgaanbod in de thuissituatie dat aansluit bij de behoefte en wensen van de forensische cliënten met psychiatrische en /of psychosociale problematiek met oog voor de directe leefomgeving.

Doorpakkers heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB), die leiding geven aan de organisatie. Bij Doorpakkers werken momenteel 20 medewerkers. Sinds 2021 heeft Doorpakkers een cliëntenraad. Voor meer informatie over de organisatie zie: www.doorpakkers.com

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Doorpakkers bestaat sinds 2021 en bestaat uit 3 leden. Uitgangspunten voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn professionaliteit, integriteit en diversiteit. Bij het selecteren van de leden van de Raad van Commissarissen wordt ervoor gezorgd dat verschillende deskundigheden en ervaringen vertegenwoordigd zijn.

De Raad van Commissarissen ziet toe dat de Bestuurders de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Richting de bestuurders toe, vervult zij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. De manier waarop de verhouding tussen

bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Governancecode Zorg. De Raad dient deze nog te verwoorden in een moderne toezichtvisie.
Bestuurders en Raad van Commissarissen willen hun samenwerking voortzetten met een evenwichtige balans op inhoud en toon; vanuit vertrouwen, belangstellend, in een open dialoog over wat nodig en wat kansrijk is, met ruimte voor elkaars positie en rol.

De taken van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot zijn verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur;
 • het naar behoren laten functioneren van intern toezicht;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Doorpakkers;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur die zulks statutair of reglementair behoeven;
 • het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot Doorpakkers;
 • het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van de Raad van Bestuur terzake;
 • het zicht houden op de corporate governancestructuur van Doorpakkers en de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode.De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden, te adviseren op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Doorpakkers. In dit kader bewaakt de Raad van Commissarissen c.q. houdt deze toezicht op tenminste:
 • de realisatie van de doelstellingen van Doorpakkers;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Doorpakkers;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • het als Doorpakkers op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgorganisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Evenwichtige en diverse samenstelling

Conform de statuten van Doorpakkers bestaat de Raad van Commissarissen naast de voorzitter uit twee leden. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Commissarissen waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen dient ook sprake te zijn van een maatschappelijke binding en verankering. De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat er sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.

Specifiek Profiel

Aan de leden van de Raad worden verschillende functie-eisen gesteld: algemene en portefeuille specifieke kwalificaties. Tevens hecht de Raad van Commissarissen aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke verbinding met de identiteit en kernwaarden van Doorpakkers:

 • kennis van de sector, het stelsel en de markt in en rondom forensische zorg en het sociaal domein;
 • kennis van en visie op de ontwikkelingen in de (forensische) zorg inclusief extramurale zorg;
 • organisatiesensitief; bij zorginhoudelijke of beleidsmatige dossiers de condities en impact kunnen duiden en van betekenis voorzien op cliënten, zorgkwaliteit en medewerkers & organisatie;
 • inzicht in de aard, de aansturing en de borging van de dagelijkse kwaliteit van zorgverlening en het continu verbeteren daarvan;
 • kennis van de relevante regelgeving;
 • kennis van de inhoud en impact van Kwaliteitskaders en de verantwoording betreffende kwaliteit (inspectie, audits, cliënttevredenheid);
 • en/of de bereidheid om zich hier verder in te scholen.

 

Specifieke profieleisen portefeuille financiën:

 • financieel deskundig door opleiding en ervaring, bij voorkeur breed ontwikkeld op bedrijfsvoering, gewend te werken met begrotingssystematiek, periodieke verantwoording; ervaring met risicobeheersings- en monitoringssystemen en forecasting;
 • inhoudelijk bekend met de financiering van de gezondheidszorg, zowel kosten als opbrengstgericht en in staat ontwikkelingen te vertalen in mogelijke doorwerking op de organisatie;
 • leest en doorziet financiële gegevens meerdimensionaal: ziet wat het is, herkent de betekenis, doorziet causaliteit, mogelijkheden en risico’s en beziet scherp de implicaties voor de dagelijkse operatie en sturing; is in staat om bedrijfsvoering op hoger abstractieniveau te duiden in termen van sturing en systeemaspecten; vraagt door naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen;
 • Toont naast cijfers en output interesse in het verhaal en de impact op de kwaliteit van leven van zorgvragers.

Beschikbaarheid

Leden van de Raad van Commissarissen dienen voldoende tijd beschikbaar te zijn.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben jaarlijks zes reguliere bijeenkomsten. Eenmaal per jaar wordt samen met directie en cliëntenraad een strategiedag ingepland. Minstens 1x keer per jaar neemt men deel aan de vergadering van de cliëntenraad.

Onkostenvergoeding

Er is budget gereserveerd voor (bij)scholing en deskundigheidsbevordering. De door de leden van de Raad van Commissarissen ten behoeve van Doorpakkers in redelijkheid gemaakte onkosten zullen aan hen worden vergoed.

Benoeming

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid voor een eenmalige herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar. Jaarlijks evalueert de Raad van Commissarissen haar eigen functioneren en legt over de evaluatie en de overige werkzaamheden verantwoording af in het jaarverslag.

Procedure

De procedure is gericht op afronding medio december 2022 met benoeming per 1 januari 2023, in de daaropvolgende eerstvolgende Raad van Commissarissen vergadering.
De eerste oriënterende gesprekken vinden plaats op 14 en 15 november 2022.
Op 8 en 9 december 2022 zijn de gesprekken gepland met de selectiecommissie.


 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via sollicitaties@doorpakkers.com t.a.v. Dhr. T. Verlinden directeur/bestuurder. De inzendingsdatum is uiterlijk 14  november 2022.

Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kan contact worden opgenomen met Mevrouw W. Weekers, lid Raad van Commissarissen via Wies@doorpakkers.com of telefonisch via dhr. T. Verlinden: 06-42771438.

De selectiecommissie wordt gevormd door (een vertegenwoordiging van) de huidige Raad van Commissarissen, lid raad van bestuur, personeelslid en lid cliëntenraad.


Sluit 21 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"