VeiligheidNL

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Wetenschappelijk

deze vacature is niet meer actief ...
Facilitaire diensten | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 8 november 2021


Omschrijving Vacature

 

VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, is een onafhankelijke stichting met een vijfhoofdige Raad van Toezicht (RvT) en één directeur/bestuurder. Het is een stichting met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) en heeft geen winstoogmerk. Het kantoor van VeiligheidNL is gevestigd in Amsterdam, waar zo’n 60 gedreven (vooral academische) professionals van veiligheid hun vak hebben gemaakt. De één als analist, die trends en patronen ontdekt in data. De ander als onderzoeker, die doorgraaft totdat duidelijk is wat een doelgroep beweegt, waarom en hoe ongevallen plaatsvinden en welke maatregelen tot veiliger gedrag leiden. Maar ook consultants die, samen met klanten en partners, effectieve oplossingen ontwerpen voor specifieke veiligheidsissues. Daarbij ondersteund door marketing- en communicatiespecialisten die precies weten wat mensen in beweging brengt. Samen proberen ze letsels te voorkomen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van omgevingsfactoren, het overbrengen van kennis of het stimuleren van veilig gedrag. Zij zetten zich in om letsel te voorkomen bij zoveel mogelijk mensen en organisaties. Zo wordt veel persoonlijk leed en hoge maatschappelijke kosten voorkomen.

Monitoring en onderzoek ligt aan de basis van alles wat VeiligheidNL doet. Er is sprake van landelijke monitoring (o.a. in 14 ziekenhuizen) waarmee VeiligheidNL continu informatie vergaart en analyses uitvoert. Naast monitoring en onderzoek beweegt VeiligheidNL zich op een aantal terreinen/programma’s:

 • kinderveiligheid
 • valpreventie ouderen
 • gehoorschadepreventie
 • sportblessurepreventie
 • verkeersveiligheid
 • productveiligheid

VeiligheidNL werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers: op subsidiebasis voor ministeries, provincies, gemeenten en fondsen, maar ook voor andere opdrachtgevers in de private sector. Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen ze een instellingssubsidie en voert jaarlijks de onderzoeks- en voorlichtingsactiviteiten uit. Zo wordt gewerkt aan veiligheid en wordt het aantal letsels in Nederland omlaag gebracht.

Raad van Toezicht
De samenstelling van de vijfhoofdige RvT is zodanig dat er voldoende affiniteit is met de missie en positie van maatschappelijke instellingen in het algemeen en met de doelstellingen van VeiligheidNL in het bijzonder. Door een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines wordt een brede maatschappelijke binding, uitstraling en een functioneel netwerk nagestreefd. Dit kan zich uiten op het terrein van netwerk, positie, expertise op het terrein van onderzoek, veiligheid, preventie, bedrijfskunde, ondernemerschap of marketing. Idealiter zijn de leden van de RvT complementair aan elkaar wat betreft bovengenoemde kwalificaties.

De leden van de RvT opereren zonder last of ruggespraak en opereren zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de directeur/bestuurder onafhankelijk en voldoende kritisch. Als geheel houdt de RvT integraal toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en fungeert de RvT tevens als adviseur en klankbord voor de directeur/bestuurder.

Vacature voor lid Raad van Toezicht met wetenschappelijk profiel

Eind 2021 treedt een lid van de RvT van VeiligheidNL af wegens het verstrijken van de zittingstermijn. Per 1 januari 2021 ontstaat er een vacature voor een lid van de RvT met een specifiek profiel op het terrein van (toegepast) onderzoek.

Algemeen profiel voor leden van de Raad van Toezicht

 • Beschikt over een relevant netwerk op bestuurlijk niveau en is in staat om actief bij te dragen aan de uitstraling en netwerkontwikkeling van VeiligheidNL;
 • Weet een juist evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie alsmede tussen organisatiebelang, individueel belang en maatschappelijk belang;
 • Heeft het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en daad terzijde te staan en/of als klankbord te fungeren;
 • Is in staat om het beleid van VeiligheidNL en het functioneren van de directeur/bestuurder kritisch te volgen en te toetsen en een oordeel te vormen over zaken die de directeur/bestuurder aan de RvT voorlegt;
 • Kan de complexiteit van een professionele organisatie als VeiligheidNL doorgronden;
 • Opereert soepel in teamverband;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn natuurlijke eigenschappen.

Kennis en vaardigheden lid wetenschappelijk profiel
VeiligheidNL hecht veel waarde aan haar positie als kenniscentrum. Vanuit een gedegen wetenschappelijke basis wordt gewerkt aan het in stand houden en door ontwikkelen van de benodigde kennis en expertise op het gebied van letselpreventie. Deze wordt vervolgens vertaald naar praktische toepassingen waarbij de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op bijvoorbeeld gedragsverandering en implementatie nauwlettend worden gevolgd. In de nieuwe strategie zijn sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het beter benutten van technologie (in onderzoek en interventieontwikkeling) twee belangrijke speerpunten.

Het RvT-ld met een wetenschappelijk profiel is:

 • Gepromoveerd in een voor VeiligheidNL relevant vakgebied en heeft bij voorkeur een positie als hoogleraar of lector;
 • Verbonden aan een universiteit, hogeschool of kennisinstelling;
 • Maatschappelijk actief op strategisch/bestuurlijk niveau;
 • Heeft affiniteit met de missie en visie van VeiligheidNL en is bereid zich te verdiepen in de ontwikkelingen op het terrein van veiligheid en letselpreventie;
 • Heeft reeds toezichthoudende ervaring (pré);
 • Is voldoende beschikbaar om de rol als RvT-lid adequaat in te kunnen vullen.

Vergoeding
Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een eventuele tweede termijn wordt zorgvuldig afgewogen en is geen automatisme. Gemiddeld vergadert de RvT 4x per jaar. U ontvangt een vacatiegeld van € 410 per bijgewoonde vergadering.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie over deze functie kunt u inwinnen bij Cees van Eijk, voorzitter RvT (06-5112 6170) of Martijntje Bakker, directeur/bestuurder (06-4690 5793). Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 17 november met een vertegenwoordiging van de RvT. Indien u solliciteert, verzoeken wij u rekening te houden met deze datum.

Solliciteren
Om te solliciteren, volgt u deze link https://veiligheidnl.homerun.co/lid-rvt/nl/apply
en volgt u de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 8 november.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 8 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"