Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Algemeen Directeur

Boegbeeld, met stevig netwerk en kwaliteiten als verbinder

deze vacature is niet meer actief ...
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Betaalde baan | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 15 december 2020


Omschrijving Vacature

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) zoekt een nieuwe algemeen directeur. Een directeur die adviseur is van het gezamenlijk bestuur van de twaalf provincies, een directeur die leiding geeft aan de werkorganisaties in Den Haag en Utrecht, een directeur die complexe politiek- bestuurlijke dossiers aanpakt, een directeur die namens de gezamenlijke provincies met rijk, decentrale overheden, volksvertegenwoordigers en maatschappelijke partners onderhandelt. Een directeur met een visie op (de aanpak van) het (uit)bouwen van een netwerkorganisatie en het tot leven brengen van een vereniging gevormd door 12 autonome provincies. Kortom, wij zoeken een boegbeeld, met een stevig netwerk en kwaliteiten als verbinder – op alle niveaus, intern en extern.

Het Interprovinciaal Overleg zoekt een algemeen directeur met hart voor het Nederlandse middenbestuur. Een directeur die de komende jaren zich inzet voor bestendiging en versterking van de positie van de provincies in de aanpak van de maatschappelijke opgaven. Denk aan economisch herstel, het behalen van de klimaatdoelstellingen, het borgen van solide financiële verhoudingen in ons openbaar bestuur, en het laten zien van de kracht van de regionale aanpak. Hierbij treedt de algemeen directeur op als manager en strateeg die de programmatische aanpak van de opgaven onderbrengt in een meer integrale, samenhangende werkwijze. Dit doe je in samenwerking met de provincies. Daarnaast heeft de directeur aandacht voor het versterken van de verbinding met de werkorganisaties in Brussel (Huis van de Nederlandse Provincies), Den Haag (IPO-bureau) en Utrecht (uitvoeringsorganisatie BIJ12), en via deze lijnen de netwerkorganisatie van de provincies, en de vereniging IPO.

Het Interprovinciaal Overleg, de vereniging

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de gezamenlijke provincies, is een vereniging van, voor en door de twaalf provincies. De provincies zijn de leden van de vereniging. De vereniging kent op basis van de statuten een algemene vergadering, een bestuur, adviescommissies, een bureau en een directeur. Het IPO is gevestigd in Den Haag en beschikt daarnaast over een vertegenwoordiging in Brussel (Huis van de Nederlandse Provincies; HNP) en een uitvoeringsorganisatie in Utrecht (BIJ12).

Het IPO behartigt de belangen van de gezamenlijke provincies voor die taken en dossiers waar de twaalf provincies van hebben afgesproken daarin samen op te trekken. De belangenbehartiging richt zich enerzijds op de onderhandelingen met het rijk, de partners bij de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties, en anderzijds op de behandeling van tot leven brengen van een beleid en wetten door de Staten-Generaal.

Het IPO biedt de provincies een forum voor uitwisseling van kennis, ervaring en ‘best practices’ om de kwaliteit van beleid, werkwijze en uitvoering te vergroten. Hierbij is inbreng van buitenaf ook welkom, en wordt gestreefd naar een integrale benadering waarbij de kracht van de regio centraal staat.

Het IPO heeft de afgelopen periode de focus verlegd naar het pro-actief opereren bij grote(re) maatschappelijke opgaven. Een eigenstandige aanpak, of standpunt-formulering waarmee een (maatschappelijk of politiek) debat mede gestuurd kan worden verdient steeds meer de voorkeur boven een reactieve meer afwachtende houding.

Een overkoepelende doelstelling van de provincies om gezamenlijk op te trekken onder één noemer is het leveren van een stevige bijdrage aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur.

In de functies en taken van het IPO draait het om het hebben en inzetten van het juiste netwerk. Het IPO is bij uitstek een netwerkorganisatie, langs de inhoudelijke lijnen van een vraagstuk, tussen de provincies, en vooral ook het netwerk van rijk en andere partners. Het gezamenlijk optrekken met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) vormt een stevig onderdeel van het zijn van deze netwerkorganisatie. Vanuit het IPO worden de contacten onderhouden met het kabinet, de Staten-Generaal, de departementen, de instellingen van de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de beleidsterreinen waar de provincies actief zijn.

Het IPO-bestuur

Het bestuur bestaat uit twaalf leden (één gedeputeerde per provincie), vier adviseurs (drie Commissarissen van de Koning en één algemeen directeur/provinciesecretaris) en een onafhankelijke voorzitter. Sinds het voorjaar 2018 is Theo Bovens, Gouverneur van de Koning in Limburg, voorzitter van het bestuur, en daarmee van de gehele vereniging. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille, zoals financiën, mobiliteit, energietransitie of vitaal platteland. De portefeuillehouder vitaal platteland in het bestuur is weer voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie vitaal platteland waarin de twaalf gedeputeerden met deze portefeuille zitting hebben. De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van Provinciale Staten. Het bestuur vergadert gemiddeld één maal per maand. De algemeen directeur is statutair secretaris van het bestuur.

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering wordt gevormd door 24 Statenleden, twee per provincie. Deze leden zijn voorgedragen door de ‘eigen’ Provinciale Staten. Formeel benoemt de Algemene Vergadering het IPO-bestuur en dient zij de financiële producten van het IPO goed te keuren. In de afgelopen jaren is een traject van ‘versterkte samenwerking’ ingezet teneinde de betrokkenheid van de AV-leden, en zo meer de Statenleden, te vergroten ten behoeve van de slagkracht van de gezamenlijke provincies. Onderdeel van dit traject zijn inhoudelijke sessies, maar ook een vergrote betrokkenheid bij de organisatie van verenigingsactiviteiten zoals het IPO-Jaarcongres.

Kring van Provinciesecretarissen
De Kring van Provinciesecretarissen is het overlegorgaan van de provinciesecretarissen/algemeen directeuren van de twaalf provincies en de algemeen directeur van het IPO. Deze Kring vervult een steeds belangrijker wordende rol binnen het IPO. De leden van de Kring zijn secretaris van de bestuurlijke adviescommissies (12 vakgedeputeerden) en voorzitter van de daarbij behorende ambtelijke adviescommissie. De gezamenlijke aanpak van grote(re) strategische opgaven vindt veelal plaats onder aansturing van een provinciesecretaris en in nauwe samenspraak met de algemeen directeur van het IPO. Denk hierbij aan de digitaliseringsopgave, het stikstof-vraagstuk of de regionale energie-strategieën. De Kring van Provinciesecretarissen vervult een belangrijke rol voor de samenhang van de bestuurlijke besluitvorming van het IPO.

Het bureau
De kantoren van de vereniging zijn gehuisvest in Brussel (HNP), Den Haag (IPO; 50 fte) en Utrecht (BIJ12; 80 fte). Het management onder leiding van de algemeen directeur bestaat uit de coördinator van het HNP, 3 teammanagers IPO en 1 (gedelegeerd) directeur BIJ12.

Het bureau van het IPO coördineert, ondersteunt, en vervult de adviesrol binnen de bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur van de vereniging IPO. Het bureau in Den Haag is een relatief kleine organisatie met hoog opgeleide inhoudelijke professionals met relevante kennis en ervaring voor de aanpak van inhoudelijk, en politiek-bestuurlijk complexe uitdagingen. De werkzaamheden van de medewerkers variëren van strategische advisering, belangenbehartiging bij rijk, Staten-Generaal en partners, tot het nastreven van vlekkeloze (onderhandelings-, vergader- en overleg-) processen. Een aantal service-gerichte diensten heeft het IPO-bureau in Den Haag in eigen handen, zoals de financiën, een deel van de personele administratie en de vergader- en ontvangstfaciliteiten.

BIJ12
De organisatie BIJ12 in Utrecht ondersteunt de provincies bij de (advisering over de) uitvoering van wettelijke taken en gezamenlijke opgaven, en, veelal op het gebied van natuur en platteland. Bij BIJ12 is veel specialistische kennis aanwezig op het gebied van natuurmonitoring, grondwaterschade, verzamelen en ontsluiten van data, faunaschade, stikstof en applicatiebeheer. BIJ12 beschikt daarnaast over het vergadercentrum voor bijeenkomsten waar veel provinciale medewerkers aan deelnemen.

HNP
Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel is een klein bureau met medewerkers uit de verschillende provincies die gezamenlijk de belangen van de provincies in Brussel behartigen, zorgdragen voor de ondersteuning van de provinciale delegaties naar het Europees Comité van de Regio’s en natuurlijk voor de zichtbaarheid van de provinciale belangen, en successen, bij de Europese instellingen. De Europese dimensie is een nog altijd groter groeiend onderdeel van het provinciale middenbestuur. De afgelopen jaren is een koers ingezet om het Europese en nationale krachtenveld meer te verbinden. Het HNP kent een eigen bestuur onder voorzitterschap van Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Het bestuur, en de bestuurlijke adviescommissies, zijn de opdrachtgevers aan het IPO. Met een vernieuwing van de ‘planning and control cyclus’ in 2020 heeft het bestuur gekozen voor de werkwijze met beleidsopgaves in de IPO-programmabegroting. Zo wordt jaarlijks vastgesteld aan welke opgaven de provincies in gezamenlijkheid werken, welke doelstellingen daarmee beoogd worden en welke inzet nodig geacht. Het IPO vervult geen uitvoeringstaken voor de provincies, de eventuele uitvoering van een (gerealiseerde) beleidsopgave is weer aan de provinciale organisaties (met uitzondering van de uitvoeringstaken van BIJ12).

De beleidsopgaven vormen het primaire kader en leidraad voor het handelen van de medewerkers. Voorbeelden voor 2021 zijn: duurzaam herstel en groei van de regionale economie, solide financiële verhoudingen, de woon-opgave, doorontwikkeling van gebiedsgericht werken, stikstof-vraagstuk en natuurlijk de onderhandelingen na de verkiezingen.

Voor meer informatie over IPO en het bureau verwijzen wij u naar: www.ipo.nl
Voor meer informatie over BIJ12 en de medewerkers verwijzen wij u naar: www.bij12.nl
Voor meer informatie over het HNP en de medewerkers verwijzen wij u naar: www.nl-prov.eu

 

Ontwikkelingen 2014-2020

In 2014 heeft het IPO een ‘transitie’ afgerond met een nieuwe organisatie en structuur gericht op inhoud, doelmatigheid en kwaliteit. Tot deze transitie was besloten op basis van een rapport van de commissie Deetman over het profiel en de slagkracht van de gezamenlijke provincies. De provincies legden de focus op een “smalle doch betekenisvolle agenda” waarbij het IPO- bureau in Den Haag werd afgeslankt ten gunste van meer inzet van provinciemedewerkers.

De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van ‘bestendigen en doorontwikkelen’. Onderdeel hiervan was een reorganisatie op het IPO-bureau in Den Haag waarmee uiteindelijk verfrissing, verbreding en professionalisering van de (werkwijze van de) organisatie is gerealiseerd. Het bestuur heeft met de nieuwe “planning and control cyclus” afstand genomen van de “smalle doch betekenisvolle agenda” en gekozen voor het onderling overeenkomen van die beleidsopgaven waar de provincies samen verantwoordelijkheid willen, kunnen of moeten nemen. De inhoud is leidend. De ontwikkeling naar het gedeelde eigenaarschap van het IPO bij de provincies in optreden, handelen en inzet is ingezet.

De afslanking van het bureau (van 60 naar 40 fte) heeft geleid tot meer betrokkenheid en inzet van capaciteit vanuit de provincies. Provinciemedewerkers acteren vaker in IPO-verband waardoor zij zich persoonlijk ontwikkelen, tegelijkertijd kan dit spanning opleveren omdat zij voor minder uren kunnen worden ingezet voor eigen provinciale opgaven.

De functie van Algemeen Directeur

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het management van het IPO-bureau en BIJ12. Dat houdt in dat hij/zij eindverantwoordelijkheid draagt voor de inhoudelijke en strategische (aan)sturing en voor de (aan)sturing van de bedrijfsmatige werkzaamheden. De algemeen directeur zorgt hierbij voor een goede verbinding tussen de leden, de onderdelen van de vereniging IPO en alle medewerkers.

De algemeen directeur is de vertegenwoordiger bij het rijk, de Staten-Generaal, de maatschappelijke partners, en bij de collega’s van de VNG en UvW.

Tevens is de algemeen directeur bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), en geeft hier met betrokkenheid invulling aan.

De opgaven
Samen met de drie teammanagers, de (gedelegeerde) directeur BIJ12 en de coördinator HNP stuurt de algemeen directeur de organisatie van de vereniging aan. Binnen het management zijn de verschillende portefeuilles (o.a. HR, facilitair, thema’s) verdeeld. De algemeen directeur heeft op dit moment de portefeuille financiën en stuurt het proces voor de P&C-producten aan. Zo is de algemeen directeur ook eigenaar van inhoudelijk complexe trajecten, werkt daar zelf aan mee met een divers instrumentarium voor de hoog strategische belangenbehartiging. Voorbeelden zijn het klimaatakkoord, de missie van de gezamenlijke provincies en de financiële verhoudingen. De algemeen directeur is voorzitter van het wekelijkse management-overleg. De algemeen directeur heeft aandacht voor de onderlinge samenwerking, samenhang van werkzaamheden en inhoudelijke dossiers, en voor de verbinding tussen de verschillende onderdelen van de vereniging die samenkomen in het management. De algemeen directeur stuurt op inhoud, proces en samenwerking.

 

De focus voor de komende periode ligt op:

  • het management van de organisatie,
  • uniformering en samenhang van de aanpak van de opgaven,
  • benutten van de positie(s) van de provincies,
  • doen leven van de vereniging IPO met de 12 provincies,
  • de verbindingen binnen het netwerk waarborgen, versterken en uitbouwen en ondersteunende processen verbeteren.

Voor BIJ12 wordt bestuurlijk nagedacht over de toekomst van de uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsmaatregelen die hieruit voortvloeien dienen in 2021 opgepakt.

Op de bestuurlijke agenda staat o.a. de visie naar de toekomst, vanuit de kracht van het middenbestuur, en de gebiedsgerichte aanpak. Vraagstukken die daaruit (kunnen) voortvloeien gaan over het functioneren en de inrichting van de vereniging. De ontwikkeling van het IPO als netwerkorganisatie moet doorgaan en verder invulling gegeven worden. Op de kortere termijn zal het ook gaan over de samenwerkingsafspraken met het rijk en de decentrale overheden na het aantreden van een nieuw kabinet in 2021.

De algemeen directeur onderhoudt, met/namens de voorzitter van de vereniging en de leden van het bestuur, de bestuurlijke en top-ambtelijke contacten met het kabinet, de Kamerleden, VNG en UvW. Het verdiepen van de samenwerking en uitbreiden van partnerschappen is een cruciale opgave naar de toekomst. Dit voor de slagkracht van de gezamenlijke provincies en daarmee samenhangend ter profilering en zichtbaarheid van de provincies.

De kwetsbaarheid van het bureau in Den Haag blijft een structureel aandachtspunt. De beschikbare capaciteit is ‘dedicated’ aan de opgaven, terwijl de actualiteit veelal om snel inspringen en acteren vraagt. Ondanks de brede inzetbaarheid van de medewerkers is nog veel sprake van ‘eenpitters’. De afspraken voor inzet vanuit de provincies zijn in de praktijk vaak moeilijker te realiseren dan op het papier. Bij BIJ12 ligt de personele uitdaging veelal in het aantrekken en vasthouden van de benodigde specialistische kennis.

Tussen de werkorganisaties van de vereniging is sprake van verschillende werkculturen. De verbindingen daartussen vorm geven, en zo bijdragen aan een versterkte samenwerkingsketen tussen Brussel – Den Haag – en Utrecht is een opgaaf voor de nieuwe algemeen directeur.

 

Profiel Algemeen Directeur

Het IPO zoekt een algemeen directeur met
– inhoudelijke kennis op de taken en bevoegdheden van de provincies,
– met groot bestuurlijk inzicht, en politieke sensitiviteit,
– een bestaand, stevig netwerk in het krachtenveld waar de provincies in opereren, en
– vooral een strategische en mensgerichte verbinder.

Iemand die de ‘spin in het web’ is bij uiteenlopende vraagstukken (bijv. managerial, bedrijfsvoering, energietransitie, wetgeving), in de vraagstukken en tussen de mensen de verbinding legt, en als nodig stevig weet te onderhandelen. Je hart gaat uit naar samenwerken aan een groter doel, en u weet de mensen om u heen daartoe te inspireren en te bewegen met een vernieuwende en verfrissende aanpak en communicatie.

De nieuwe algemeen directeur van het IPO heeft ruime ervaring met werken in een politiek- bestuurlijke omgeving, en daarbinnen ook het dragen van (eind)verantwoordelijkheid. Bij voorkeur is deze ervaring opgedaan in een setting waar ook provincies of het IPO een rol spelen. Kennis van de inhoud van de taken van de provincies is zeer aanbevolen. De algemeen directeur beschikt over een gedegen, en groot netwerk – in Den Haag, Brussel, en bij de provincies – waarin hij/zij gezaghebbend opereert.

De algemeen directeur heeft visie op de kracht van het middenbestuur, ziet kansen en onderkent de (soms complexe) uitdagingen. De algemeen directeur vertaalt deze visie naar handelen in het politiek, regionale, maatschappelijke krachtenveld en weet hoe de belangen daarin te behartigen. De algemeen directeur positioneert het IPO in dit spel, en weet daarbij toegevoegde waarde van het IPO te creëren als partner, en als inhoudelijk kennis-eigenaar. Hij/zij heeft een goed gevoel voor agendasettend opereren. De algemeen directeur is zichtbaar voor alle leden van de vereniging, voor de politieke en ambtelijke achterban, en zo ook bij de partners van de provincies in Den Haag (en daarbuiten). De algemeen directeur is de netwerkmakelaar van en voor de provincies in het aanpakken van de beleidsopgaven.

Het politieke primaat ligt bij het bestuur, de algemeen directeur is bij voorkeur geen politicus. De algemeen directeur geniet evenzeer van het aansturen van een organisatie met professionals als van het vinden van een oplossingsrichting voor een complex bestuurlijk vraagstuk. De algemeen directeur weet de balans tussen de bestuurlijke en de management verantwoordelijkheden goed te vinden, en is daarop aanspreekbaar. De algemeen directeur is omgevingssensitief en een team-speler voor alle medewerkers.

De algemeen directeur verbindt zich voor langere tijd aan het IPO om te bouwen aan de vereniging, en ziet het IPO daarbij niet als het eindstation van een carrière.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gewaardeerd in maximaal schaal 18.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Kandidaten kunnen zich tot dinsdag 15 december 12.00 uur melden.
Stuur uw motivatiebrief en CV onder vermelding van “directeur IPO” naar vacatures@ipo.nl

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Hester Menninga (MT-IPO): hmenninga@ipo.nl of 06 2890 1236. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Marija Kočetanović (HR): mkocetanovic@ipo.nl of 06 4843 2537.

Een selectieassessment kan onderdeel uitmaken onderdeel van de procedure en ook kunnen – in overleg – referenties worden opgevraagd. De selectiegesprekken zullen bij voorkeur fysiek plaatsvinden, met in achtneming van de (dan) geldende maatregelen.

Het bestuur streeft ernaar uiterlijk februari 2021 tot een afronding van de procedure komen.

 


Sluit 15 december 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie
Het d’Oultremont College te Drunen is op zoek naar een Directeur.
ZOZIJN zoekt Directeur Vastgoed, Duurzaamheid en Facilitair.

"Naar begin pagina"