Verslavingszorgkliniek Trubendorffer

Voorzitter Raad van Commissarissen (RvC)

Bestuurs- of directie ervaring

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 6 augustus 2023


Omschrijving Vacature

 

Trubendorffer is een moderne en uiterst effectieve kliniek voor verslavingszorg. Wij halen bovengemiddelde resultaten door een 100% persoonlijke benadering en onze intensieve ambulante behandelingsmethode (behandeling zonder opname). Volledig vergoed via de basisverzekering. Het hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam.


Doelstellingen
Raad van Commissarissen

Het uitoefenen van integraal toezicht op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling, doelmatigheid, compliance (wet- en regelgeving), het daaruit voortvloeiende beleid van de organisatie en de algemene gang van zaken bij Trubendorffer in overeenstemming met de principes van d Zorgbrede Governancecode, op zodanige wijze dat:

 • het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie gewaarborgd is;
 • de belangen van alle personen die bij Trubendorffer betrokken zijn evenwichtig worden afgewogen;
 • de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en 
uitgangspunten;
 • de organisatie financieel gezond is (liquiditeit en bedrijfsresultaat).


Activiteiten van de Raad van Commissarissen

 • Toezicht houden op het functioneren en handelen van de Raad van Bestuur;
 • op de hoogte zijn van relevante externe ontwikkelingen;
 • inzicht in relatiepatroon met betrekking tot de belangrijke stakeholders;
 • het bewaken van de reputatie van de organisatie Trubendorffer;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur;
 • het functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur.

Vereisten

Profielschets Raad van Commissarissen

 • Affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie en het werkveld van Trubendorffer;
 • strategisch inzicht, helicopterview;
 • kritisch analytisch beoordelingsvermogen;
 • maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • inzicht in het veld van de stakeholders van Trubendorffer;
 • reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • proactieve opstelling: informatie zoeken, kritisch doorvragen;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te 
staan;
 • het vermogen om het beleid van Trubendorffer en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Specifiek competentieprofiel voor de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen:

Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen willen we de raad versterken met een lid met bestuurlijke/ directie-ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Een netwerk en/of ervaring op strategisch niveau in de zorgverzekeraarsbranche is een pre, even als juridische en/of bedrijfskundige expertise.

 • Te denken valt aan ervaring op directieniveau met meer dan tweehonderd werknemers, waarbij aantoonbare ondernemende kwaliteiten naar voren zijn gekomen met succesvol resultaat.
 • Zicht op digitalisering in het algemeen, en E-health in het bijzonder.

Tijdsinvestering

 • De Raad van Commissarissen vergadert circa 4-5 keer per jaar, veelal in de avonduren. Daarnaast komt de Raad van Commissarissen naar behoefte bijeen vanuit ontwikkelingen in de organisatie. Verder voert een delegatie van de Raad van Commissarissen minimaal eenmaal per jaar overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Wanneer relevant/noodzakelijk vindt buiten de geplande vergaderingen overleg met de Raad van Commissarissen en/of de directie plaats.


Duur

Minimaal 4 jaar met optie (wederzijds) tot 4 jaar verlenging

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere toelichting kan contact worden opgenomen met onze Recruiter Emmi Fens via recruitment@trubendorffer.nl of 06 45027544.

 

SOLLICITEER >>


Sluit 6 augustus 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"