Vivantes Ouderenzorg

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Geleen | Limburg
Sluit 24 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Vivantes is een ambitieuze ouderenzorg organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan ouderen. Vivantes is sterk geworteld in en verbonden met de Westelijke Mijnstreek. Vivantes levert zorg aan ongeveer 900 ouderen in negen kleinschalige verpleeghuizen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein.

Deze verpleeghuizen kennen een gevarieerd en compleet aanbod van wonen met zorg, met of zonder behandeling. Alle verpleeghuizen zijn omringd met zorgwoningen. In deze zorgwoningen wonen ouderen die niet intramuraal hoeven of wensen te wonen, maar wel zorg en ondersteuning nodig hebben. Hiervoor kunnen cliënten terugvallen op de diensten, (thuis)zorg en intramurale faciliteiten van Vivantes.

In deze verpleeghuizen en zorgwoningen wordt door 830 medewerkers en stagiaires/leerlingen en 370 vrijwilligers zorg verleend aan de intra- en extramurale bewoners. Vivantes beschikt in totaal over 423 intramurale plaatsen. Acht locaties zijn in eigendom, één locatie wordt gehuurd van woningcorporatie ZOwonen. De 450 zorgwoningen die rondom de locaties zijn gesitueerd zijn in eigendom van woningcorporaties. Vivantes verzorgt hier in eerste instantie de woningtoewijzing. De omzet van Vivantes in 2022 bedroeg € 46 miljoen.

 

De organisatie

De kracht van Vivantes ligt bij haar medewerkers. Zij bieden warme liefdevolle zorg; het zijn harde werkers met sterke loyaliteit naar collega’s, cliënten en organisatie. Typerend voor Vivantes is de sterke regionale binding. De locaties zijn veelal gelegen in dorpskernen en makkelijk bereikbaar. Medewerkers en vrijwilligers zijn vaak afkomstig uit de buurt.

De missie, visie en kernwaarden van Vivantes luiden als volgt:

Missie Vivantes

Ouder worden doe je samen!

 

Visie Vivantes

Vivantes is er voor de (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om, ook als u geconfronteerd wordt met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen, zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven. Daarbij woont u ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen. Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat u zelf nog kunt; alleen of samen met uw naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht uw leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven. Dat doen we samen met ons en uw netwerk. Alle disciplines en betrokkenen zetten zich hiervoor in en werken hierin samen.

 

Kernwaarden

We geven onze cliënten ruimte om zichzelf te zijn, om hun eigen dag- en leef ritme te volgen. Maar we zijn dichtbij als ze ons nodig hebben. We hebben aandacht voor de mens en handelen vanuit respect voor hun (levens)verhaal.

 

De Raad van Toezicht (RvT)

De RvT bestaat statutair uit vijf leden. De RvT werkt volgens het model van horizontaal toezichthouden. Contact met de cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn daarbij belangrijke aspecten, evenals het beleven en ervaren van het primair proces.
De RvT opereert vanuit een collectieve integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt bij het toezichthouden is het cliëntperspectief, waarbij de driehoek organisatie, cliënt en werknemer een onlosmakelijk geheel is. De raad is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar.

Van ieder lid van de RvT wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de dienstverlening van Vivantes. Bepaalde kennisgebieden kunnen eventueel gecombineerd voorkomen in een persoon. Dit betekent dan ook dat bij de samenstelling van de RvT vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in huis heeft.

De vier kerntaken van de RvT zijn:

 • Werkgeversfunctie.
 • Toezichtfunctie.
 • Advies- en klankbordfunctie.
 • Bewaken van de maatschappelijke legitimatie en inbedding van Vivantes in de lokale en regionale samenleving.

In verband met het rooster van aftreden ontstaat in de zomer van 2023 een vacature lid RvT.

 

Algemeen Profiel

De leden van de RvT van Vivantes voldoen aan de volgende eisen:

 • affiniteit met de cliëntgroeperingen;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Vivantes stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • standvastigheid, maar bereid tot concessies en consensus, geen solisme;
 • beschikken over een relevant netwerk;
 • binding met en/of kennis hebben van het regionale werkveld van de zorg.

 

De Raadsleden zijn verder:

 • open, aandachtig en luisterend
 • analytisch en snel een beeld kunnen vormen
 • onafhankelijk
 • communicatief
 • kritisch

 

Specifiek profiel

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad en de strategische onderwerpen die de komende jaren aan de orde zullen komen is er behoefte aan een lid met een brede ervaring in de zorg, een moderne toezichthouder die waarderend kan onderzoeken en zich kan opstellen als kritische gesprekspartner van de bestuurder. Daarnaast is het voor de organisatie van belang dat de nieuwe toezichthouder woont of werkzaam is in Limburg.

Verder is het van belang dat de toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich wil blijven ontwikkelen. Naast deze persoonlijke verantwoordelijkheden en specifieke toegevoegde waarde is ook zijn rol als teamspeler van groot belang. De effectiviteit van een RvT is hier namelijk in belangrijke mate van afhankelijk.

 

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Henk van Rees, voorzitter van de RvT, te bereiken via email rees.hemvan@ziggo.nl of via telefoonnummer 06 – 8009 4988.

Uw motivatiebrief en CV kunt u mailen naar het bestuurssecretariaat van Vivantes: bestuurssecretariaat@vivantes.nl. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 24 april a.s.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 16 mei in de middag (vanaf 14.30 uur). Een tweede gespreksronde vindt plaats in week 21 of 22.

Over een voorgenomen benoeming van een lid van de RvT wordt advies ingewonnen van de OR en Centrale Cliëntenraad. In dat kader maakt een kennismakingsgesprek met een afvaardiging van de OR en Centrale Cliëntenraad onderdeel uit van de procedure.


Sluit 24 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"