Voorzitterimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype
Plaats Den Haag

Naam organisatie
De Landelijke Clientenraad (LCR)
Profiel bedrijf

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is een wettelijk ingesteld overlegorgaan voor landelijke cliëntenbelangenorganisaties en cliëntenraden en is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid op de terreinen werk en inkomen. De LCR biedt een kader voor integrale betrokkenheid van de representatieve cliëntenorganisaties van pensioen- en uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en mensen met een handicap of chronische ziekte bij beleidsontwikkeling. Daartoe overlegt de LCR onder andere met ministeries, UWV, SVB en Gemeenten.

2018-06-08T07:40:37+00:00