Samenwerkingsverband VO Deventer

Voorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Betaalde baan | | Deventer
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

 

Met ingang van schooljaar 2022-2023 is Samenwerkingsverband VO Deventer op zoek naar een onafhankelijk voorzitter voor het bestuurlijk overleg.

 

Organisatie

Samenwerkingsverband VO Deventer bestaat uit een vijftal schoolbesturen met ongeveer 5000 leerlingen binnen de gemeente Deventer. De ambities van het samenwerkingsverband zijn gericht op het realiseren van inclusiever en meer thuisnabij onderwijs in Deventer, zodat iedere leerling uit Deventer het onderwijs kan krijgen dat aansluit bij de ondersteuningsbehoefte. Zo werken we in gezamenlijkheid aan een stevige basis voor inclusiever onderwijs.

Op de website (www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl) leest u meer over onze organisatie en werkwijze, de scholen in ons samenwerkingsverband en de ondersteuning aan leerlingen. Daar vindt u onder andere het Ondersteuningsplan en het jaarverslag 2020.

 

Governancestructuur Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer

Met ingang van 1 augustus 2022 gaat samenwerkingsverband VO Deventer werken volgens een andere governancestructuur. Het toezichthoudend bestuur wordt vanaf dat moment gevormd door een deel van de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband. Dit bestuur vergadert ongeveer 4 maal per jaar onder leiding van de onafhankelijk voorzitter. Deze onafhankelijk voorzitter vervult een maatschappelijke taak en heeft stemrecht. Naast het toezichthoudend bestuur participeren alle schoolbesturen in de Raad van aangeslotenen. De directeur van het samenwerkingsverband organiseert de overleggen met de Raad van aangeslotenen. Het is de taak van het bestuur om de begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening goed te keuren, nadat hiervoor instemming van de Raad van aangeslotenen is verkregen.

 

De onafhankelijk voorzitter heeft de volgende aandachtsgebieden:

 • Zit de vergadering van het toezichthoudend bestuur van het samenwerkingsverband voor.
 • Vat de discussies samen en formuleert genomen besluiten helder.
 • Bewaakt de gemeenschappelijke opdracht m.b.t. passend onderwijs.
 • Stimuleert de participatie van alle deelnemers aan de vergadering en draagt zorg voor een zorgvuldig besluitvormingsproces.
 • Heeft periodiek overleg met de directeur van het samenwerkingsverband over de voorbereiding van de vergadering.
 • Bewaakt de zorgvuldigheid in procedures en (statutaire/reglementaire) afspraken.
 • Volgt de jaarkalender inclusief jaarcyclus en agendering.
 • Heeft oog voor maatschappelijke vraagstukken m.b.t. passend onderwijs en ziet toe op evenwichtige belangenafweging.
 • Draagt zorg voor de jaarlijkse zelfevaluatie van het toezichthoudend bestuur.

 

Wat vragen wij:

 • Een brede maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke belangstelling en in staat te komen tot een evenwichtige belangenafweging.
 • Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen.
 • Oog voor de verschillende (schoolbestuurlijke) belangen die spelen in het samenwerkingsverband.
 • Kan sturing geven aan de vergadering, op ontspannen en verbindende wijze.
 • Heeft tenminste affiniteit met en bij voorkeur kennis van de taakstelling van het samenwerkingsverband passend onderwijs en de stakeholdersbelangen en krachtenvelden die daarbij aan de orde zijn.
 • Is in staat te fungeren als sparringpartner voor de directeur.
 • Is door zijn/haar statuur en onafhankelijkheid in staat de belangen van het samenwerkingsverband optimaal te dienen.
 • Signaleert maatschappelijke vraagstukken m.b.t. passend onderwijs en draagt oplossingen aan.
 • Heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij samenwerkingsverband VO Deventer.
 • Heeft in de afgelopen vijf jaar geen rechtspositionele en/of commerciële banden gehad met een van aangesloten schoolbesturen en is nu en in de afgelopen vijf jaar geen lid van een raad van toezicht van een van de aangesloten besturen geweest.
 • Is bij voorkeur woonachtig in de regio Deventer.

 

Wat bieden wij:

 • Een benoemingsperiode van in principe 4 jaar, dit wordt jaarlijks geëvalueerd.
 • Een geldelijke beloning op basis van uurtarief (en eventueel reiskosten).
 • Het voorzitterschap vergt ongeveer 30 – 40 uur op jaarbasis.
 • Onderlinge afspraken met betrekking tot werktijden.

   


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 

Reageren op deze vacature kan tot 10 juni 2022 via secretariaat@vo-deventer.nl

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij:
De heer W. Spoelstra
Vice-voorzitter Samenwerkingsverband VO Deventer 0570-504700

w.spoelstra@ettyhillesumlyceum.nl

Informatie over de wervingsprocedure is te verkrijgen bij: De heer M. van Rooden
Directeur Samenwerkingsverband VO Deventer
0570- 504692

m.vanrooden@vo-deventer.nl


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"