Gerrit Rietveld Academie

Voorzitter College van Bestuur (CvB)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Betaalde baan | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 16 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Voor de onafhankelijke Gerrit Rietveld Academie zoeken wij een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) een inspirerend, bestuurlijk sensitief boegbeeld met een mondiale blik, affiniteit met kunst, cultuur en kunstvakonderwijs en een visie op ‘diversiteit en inclusie’ en ‘ecologie en duurzaamheid’.

De academie
De Gerrit Rietveld Academie is een kleinschalige, zelfstandige, internationaal georiënteerde hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving bestaande uit de Rietveld Academie (bacheloronderwijs) en het Sandberg Instituut (masteronderwijs). Wij, de Gerrit Rietveld Academie, zetten ons in voor het ontwikkelen, uitvoeren, positioneren en beschermen van onderzoekend en experimenteel kunstonderwijs. Vanuit de praktijk en een kritische betrokkenheid bij de maatschappij stimuleren we de verkenning, bevraging en verbeelding van de wereld, en dragen we bij aan alternatieve discoursen, processen en vormen van maken. Onze docenten en studenten benaderen hun werk vanuit een autonome, onderzoekende en kritische houding; ze bevragen de premissen van hun vak en verhouden zich bewust tot de wereld. Binnen het onderwijs en onderzoek gaan we uit van de intellectuele gelijkheid van docent en student. Ze zijn deelnemers aan een gezamenlijk leerproces, dat tegelijkertijd een groepsproces is waarin iedereen invloed op elkaar heeft.

Karakteristiek voor de academie zijn de decentrale besluitvormingsprocessen waarin de verschillende onderdelen van de organisatie met elkaar in dialoog zijn. Bij het voorbereiden van beleid, de besluitvorming en het uitvoeren van beleid hanteren we bij voorkeur een bottom-up benadering. De belangrijkste uitgangspunten binnen die processen zijn de autonomie van de onderwijsafdelingen en de meerstemmigheid van de academiegemeenschap.

Diversiteit en inclusiviteit en ecologie en duurzaamheid, zien we als de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Ze zijn kernwaarden voor de gehele academiegemeenschap. Deze prioriteiten zijn daarom verankerd in het Instellingsplan 2020-2025 ‘Undefined, Unsolicited, Unsettling’.

In verband met het aflopen van de bestuurstermijn van de huidige voorzitter CvB, is de Gerrit Rietveld Academie op zoek naar een nieuwe voorzitter College van Bestuur.

Visieontwikkeling, interne organisatie, en bestuursstijl
De bestuurder is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de missie, visie en strategie en doet dat altijd in samenwerking met academiegemeenschap, passend bij de decentrale besturingsfilosofie. De voorzitter ontwikkelt al luisterend de visie met de academie, waarbij ten minste de MR, Unsettling en diverse studentvertegenwoordigers, zoals de Student Council en de Unions, worden betrokken. De voorzitter is in staat om een heldere lijn te halen uit de verschillende perspectieven die leven in de gemeenschap. Daarbij is het belangrijk dat de voorzitter de academiegemeenschap kan voeden met kennis en visie en tegelijkertijd zich laat inspireren door de gemeenschap.

De voorzitter is een inspirator met ruime bestuurlijke ervaring. Iemand die in staat is om alle onderdelen van de academie; onderwijsbachelor, onderwijsmaster, werkplaatsen, onderzoek en bedrijfsvoering, te overzien. De daadwerkelijke interne aansturing ligt voornamelijk bij de overige leden van het managementteam, die een helder mandaat hebben.

Docenten en studenten komen vanuit verschillende delen van de wereld, daarom wordt van een voorzitter gevraagd dat deze ervaring heeft met het werken in een internationale omgeving en context. Maar nog belangrijker is dat de nieuwe voorzitter ervaring heeft met het toepassen van inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid in de praktijk.

Dit alles vraagt om een bestuursstijl waarin luisteren, het geven van vertrouwen, het delen van informatie, het beleggen en delegeren van verantwoordelijkheden en samenwerking voorop staan. Vanuit deze stijl opereert de voorzitter als inspirator en moderator van het gesprek over de kernactiviteiten en instellingsprioriteiten, dat doorlopend binnen de academiegemeenschap plaatsvindt. De nieuwe bestuurder is in staat deze bestuursstijl te verenigen met besluitvaardigheid en daadkracht, waar en wanneer dat nodig is.

De voorzitter speelt herkenbaar en zichtbaar in op veranderingen en ontwikkelingen in het werkveld, de samenleving en de politiek.

Representatie en waarborgen continuïteit van de academie
Een van de voornaamste taken van de voorzitter voor de komende jaren is de externe representatie van de Gerrit Rietveld Academie. De nieuwe voorzitter moet als boegbeeld de academie op diverse niveaus kunnen vertegenwoordigen. Inspelend op externe, lokale en internationale ontwikkelingen waarborgt de voorzitter het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de academie als kleine onafhankelijke onderwijsinstelling.

Deze vertegenwoordigende taak vraagt ten eerste om een persoon die een sterke binding en/of affiniteit heeft met het vakgebied van (kunst)onderwijs. Ten tweede vraagt dit om iemand die een uitgebreid netwerk heeft van onder andere vertegenwoordigers en strategische samenwerkingspartners binnen de (kunst)onderwijssector, culturele sector, het werkveld, ministeries en (semi)publieke instellingen.

De voorzitter is in staat om de continuïteit van de academie te waarborgen en heeft daarin een scherp oog voor de kenmerken van de academie: kleinschalig, zelfstandig met een academiegemeenschap bestaande uit studenten en docenten met een variëteit aan visies. De voorzitter weet de juiste voorwaarden te creëren waarin de academiegemeenschap en het onderwijs kunnen floreren. Dat betreft niet alleen het creëren van een gunstig extern klimaat voor het kunstonderwijs. Dat brengt ook een interne opgave met zich mee, zoals goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en het werken aan een inclusieve organisatie. De voorzitter weet de rol van de academie als werk- en opdrachtgever door te ontwikkelen en verbeteren. Daarbij gaat de voorzitter de samenwerking aan met andere instellingen en het culturele veld.

De voorzitter is inspirerend, bestuurlijk sensitief, contactueel vaardig, kan omgaan met media en media-aandacht en creëert vertrouwen.

Kortom, de voorzitter is in staat om op te treden als sterke gesprekspartner voor zowel interne als externe partijen en weet hiermee de positie van de academie te versterken en verder uit te bouwen.

Wat zijn de bestuurlijke taken en prioriteiten?
De voorzitter is primair verantwoordelijk voor de bestuurlijke kerntaken en het verwezenlijken van de acht prioriteiten uit het Instellingsplan 2020-2025. De bestuurlijke kerntaken beslaan in brede zin de besturing van de academie, zoals verder uitgewerkt in de functiebeschrijving. In het Instellingsplan zijn prioriteiten vastgelegd waar binnen de academie aan wordt gewerkt. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de acht prioriteiten, deze zijn: diversiteit en inclusiviteit, visie en positionering, ecologie en duurzaamheid, besluitvormingsprocessen, ontwikkeling onderzoek, versterking onderwijs, ondersteuning studenten en personeelsbeleid.

Terugblik afgelopen bestuursperiode
In de voorafgaande bestuursperiode heeft de focus sterk gelegen op het ontwikkelen en consolideren van een diversiteits- en inclusiviteitstraject. Vanuit de academiegemeenschap wordt heel veel belang gehecht aan deze prioriteit. Het is dus de taak van het CvB om hier doorlopend aan te werken samen met de academiegemeenschap.

Ten aanzien van de prioriteiten ‘ondersteuning studenten’ en ‘personeelsbeleid’ zijn er veel ontwikkelingen in gang gezet die de nieuwe voorzitter in de komende periode verder dient te brengen.

Vooruitblik bestuursperiode 2022-2026
Het nieuwe College van Bestuur gaat zich richten op het uitvoeren van diens bestuurlijke kerntaken. Daarnaast geeft de nieuwe bestuurder sturing aan de academiegemeenschap om de prioriteiten uit het Instellingsplan verder te brengen. Ook zijn er nog de prioriteiten voor de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut afzonderlijk, die decentraal belegd en uitgevoerd dienen te worden.

In het bijzonder wordt er in het Instellingsplan vastgesteld dat onderzoek een belangrijk deel is van de activiteiten van de academie. Dit is terug te zien in de nieuwe onderzoeksgebieden van de tijdelijke masters, de verdere ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek in de kunsten en het Lectoraat Art and Public Space. Het is dan ook de opgave voor de komende periode om het onderzoeksbeleid verder te ontplooien en te verankeren in de academie.

Verder zijn de thema’s: de betekenis van internationalisering, de verankering van de toegankelijkheid van het kunstonderwijs in Nederland en de positie van alumni relevante aandachtspunten voor de voorzitter.

Tot slot zorgt de voorzitter ervoor dat nieuwe ontwikkelingen en thema’s worden opgenomen in een herijkt of nieuw Instellingsplan.

Positie binnen de organisatie
De voorzitter van het College van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT) en is lid en voorzitter van het managementteam (MT). Het MT bestaat uit de Directeur Rietveld Academie, Directeur Sandberg Instituut en Directeur Bedrijfsvoering. Het MT vormt een belangrijke schakel tussen de interne organisatie en de externe omgeving.

De voorzitter is extern vertegenwoordiger van de academie en heeft relaties met vertegenwoordigers van het maatschappelijk krachtenveld en andere belanghebbenden op (inter)nationaal niveau.

De voorzitter werkt vanuit het perspectief van de missie, strategie en besturingsfilosofie van de Gerrit Rietveld Academie.

De inhoudelijke rol van de voorzitter van het College van Bestuur is nader vastgelegd in een functiebeschrijving.

Kennis/vaardigheden bestuursvoorzitter

 • Vaardigheid in het op academisch werk- en denkniveau ontwikkelen en uitdragen van de missie, visie en strategie van de academie op een wijze die aansluit bij de decentrale besturingsfilosofie van de academie.
 • Sterke binding en/of affiniteit met kunst, cultuur en het kunstvakonderwijs.
 • Ervaring met het besturen van een(semi) publieke instelling bij voorkeur op het gebied van kunst, cultuur en/of (kunst)onderwijs, met een uitstekende staat van dienst.
 • Balans tussen management en visieontwikkeling.
 • Visie op en ervaring in de praktijk van ‘diversiteit en inclusie’ en ‘ecologie en duurzaamheid’.
 • Ervaring met het werken binnen een internationale context bij voorkeur in het buitenland.
 • Vaardigheid in het creëren van een sociaal veilige werk- en leeromgeving voor een divers en internationaal gezelschap van studenten, docenten en medewerkers zodat iedereen zich thuis voelt in de academie.
 • Kennis van en ervaring met de Nederlandse maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Sociaal vaardig; sensitief in verbale en schriftelijke communicatie met bijzondere aandacht voor inclusieve communicatie.
 • Sterke gesprekspartner in het overleg met vertegenwoordigers van het ministerie en andere overheden en strategische samenwerkingspartners in binnen en buitenland.
 • Vaardigheid in het omgaan met media en media-aandacht.

Competenties

 • Boegbeeld: is het boegbeeld van de academie, benaderbaar, deelt informatie, legt de verantwoordelijkheid daar waar het hoort, empathisch en complimenteus, staat open voor nieuwe ideeën binnen alle lagen van de academie.
 • Verbinder: is een netwerker, oog voor de positie van de ander, respectvol, inlevend en empathisch, verbindend communiceren.
 • Communicator: luistert goed, vraagt door en overtuigt.
 • Inspirator: inspireert op basis van een open dialoog met de academiegemeenschap en de wereld daarbuiten, creatief.
 • Visionair: is in staat zaken in een breder toekomstperspectief te plaatsen, is nieuwsgierig en vernieuwend.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig: weegt alternatieven af en maakt transparant een keuze, neemt besluiten op tijd.

Arbeidsvoorwaarden

 • De aanstelling vereist een inzet van 32 tot 40 uur, aantal uren in overleg te bepalen.
 • De functie wordt gewaardeerd tegen WNT norm onderwijs klasse C en wordt bepaald naar aanleiding van kennis en ervaring.
 • Binnen deze normering geldt een zeer ruim aantal vakantiedagen, een pensioenregeling en vakantiegeld.
 • Aanstelling voor een periode van vier jaar met de optie om voor een periode van maximaal vier jaar te verlengen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De Gerrit Rietveld Academie laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de Gerrit Rietveld Academie, de functie of de procedure kun je contact opnemen met Naima Azough, senior partner bij Colourful People, bereikbaar op n.azough@colourfulpeople.nl en via 06-43449717.

 

Bij interesse: reacties op deze vacature ontvangen wij graag uiterlijk 15 mei 2022 via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.


Sluit 16 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie
Het d’Oultremont College te Drunen is op zoek naar een Directeur.
ZOZIJN zoekt Directeur Vastgoed, Duurzaamheid en Facilitair.

"Naar begin pagina"