Voorzitter – Lid RvtimageBranche Kunst en cultuur
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Sichting
Bezoldiging Onbezoldigde functie l Conform vrijwilligersregeling
Plaats Nijmegen
Reageren vóór 18 juni 2018

Naam organisatie
Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ)
Provincie
Gelderland
Profiel bedrijf

De Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid levert in opdracht van zes subsidiërende gemeenten (Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe) het bibliotheekwerk voor zo’n 350.000 inwoners. De Bibliotheek staat bekend als een organisatie die literatuur en leesplezier faciliteert. Daarnaast is de bibliotheek in groeiende mate een maatschappelijke partner die uitdagingen in de samenleving aanpakt, zoals laaggeletterdheid en digibetisme. Deze functie van de bibliotheek is vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB). De werk- en leefomgeving vraagt steeds meer van de taalvaardigheid en digitale vaardigheid van burgers. Tegelijkertijd is 1 op de 9 inwoners in Nederland laaggeletterd of digitaal onvoldoende vaardig om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dit kost de samenleving jaarlijks 1 miljard euro.

De missie van de bibliotheek is het prikkelen van mensen om zich te ontplooien. We bieden laagdrempelig de gelegenheid om kennis op te doen en te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. We willen mensen verrijken met verhalen, kennis en vaardigheden. Zo leveren we een essentiële bijdrage aan persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling binnen deze (kennis)samenleving.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht (RvT) Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ)
Zoekt per
1 september 2018
Profiel functie

De bibliotheek voert haar taken uit in samenwerking met andere bibliotheken, scholen, maatschappelijke en culturele instellingen, welzijnsorganisaties, bedrijven, overheden, bibliotheekleden en bezoekers. Dit brengt naast mooie kansen ook de nodige dilemma’s met zich mee. De Raad van Toezicht helpt de directeur-bestuurder van de stichting met deze dilemma’s om te gaan door hem scherp te houden, met raad terzijde te staan en toezicht te houden op de sturing van de organisatie.

 

Taken 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvT. Hij of zij:
– Is voorzitter vergaderingen RvT;
– Bewerkstelligt collegiale besluitvorming;
– Bewaakt effectiviteit en efficiëntie;
– Vervult een bemiddelende rol binnen de RvT;
– Bereidt RvT-vergaderingen voor i.o.m. directeur-bestuurder;
– Coördineert en leidt de zelfevaluatie van de RvT en de evaluatie van de individuele leden.

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de directeur bestuurder. Hij of zij:
–  Coördineert de informatievoorziening en het contact tussen overige RvT-leden en de directeur-bestuurder;
–  Is sparringpartner voor de directeur-bestuurder (klankbord en advies).

De voorzitter vervult als lid van de remuneratiecommissie de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder. Hij of zij:
– Is het eerste aanspreekpunt als werkgever voor de directeur-bestuurder;
– Coördineert en leidt de gespreksronde over voortgang, functioneren en beoordeling van de directeur-bestuurder;

De voorzitter vertegenwoordigt de RvT extern. Hij of zij:
– Is achtervang voor de directeur-bestuurder bij incidenten;
– Treedt indien nodig namens de RvT naar buiten;
– Ondersteunt indien nodig de directeur-bestuurder in de vertegenwoordiging van de Bibliotheek. 

 

Profiel kandidaat

–  Verbinder: teamspeler binnen de RvT, met de directeur-bestuurder en met partners en stakeholders. Kan het groepsproces op professionele, betrokken en onafhankelijke wijze leiden. Kan in het bijzonder de RvT-vergaderingen goed leiden. Creëert daarbij ruimte voor alle RvT-leden maar bewaakt de scope van de discussie. Kan de RvT meenemen naar een besluit.
–  Rolvast: bewaakt de grenzen tussen toezichthouden en besturen. Zoekt naar een passende verbinding bij tegengestelde belangen.
–  Sensitief: voor signalen uit organisatie, netwerk, stakeholders. Objectief, maar met gevoel voor onderlinge relaties.
–  Oog voor passie, verstand van het proces (meer dan van de inhoud), zicht op de voortgang (niet uitstellen), blik op risico’s (doen we het goed?), durf om te committeren (besluitvaardig), wil om te delen (ruimte om te innoveren, lef om te delegeren, betrokken, onafhankelijk).
 Communicatief sterk: past communicatiestijl aan, afhankelijk van situatie of doelgroep. Is mediavaardig.
–  Netwerker: beschikt over een rijk netwerk in het werkgebied van de Bibliotheek Gelderland Zuid.

Overig
De nieuwe voorzitter:
– Heeft een visie op de toepassing van de Code Cultural Governance;
– Heeft bij voorkeur ervaring in een Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen of als bestuurder;
– Is goed op de hoogte van de (politieke,) sociale en culturele kaart van het
werkgebied van de stichting en is hier bij voorkeur woonachtig of werkzaam;
– Is voldoende beschikbaar overdag en ’s avonds (in overleg);
– Voelt zich vanzelfsprekend betrokken bij het bibliotheekwerk. 


Arbeidsvoorwaarden

Overige informatie
– De RvT van de Bibliotheek Gelderland Zuid bestaat uit vijf leden;
– Binnen de RvT bestaan vaste aandachtsgebieden;
– De RvT komt in principe vijf keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering; – Waar nodig wordt deelgenomen aan andere activiteiten waaronder de
auditcommissie, de benoemingscommissie of tweemaal per jaar aan het overleg
met de Ondernemingsraad.
– De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar;
– De bezoldiging van de RvT vindt plaats conform de richtlijnen voor vrijwilligers. 

Procedure
De selectiecommissie, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en de directeur- bestuurder, zal op basis van een brievenselectie en gesprekken tot een voordracht van kandidaten komen.

Meer informatie
Voor informatie over de Bibliotheek Gelderland Zuid zie www.obgz.nl. U kunt tevens contact opnemen met mevrouw T.E. Vrijmoet, voorzitter RvT, tel: (06) 52 05 17 28.

Interesse?
Uw motivatiebrief met cv t.a.v. mevrouw T.E. Vrijmoet ontvangen wij graag uiterlijk 17 juni 2018 per mail aan: directiesecretariaat@obgz.nl onder vermelding van “vacature voorzitter RvT”. De gesprekken vinden plaats in week 26.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

2018-06-03T08:43:54+00:00