Stichting LSR -landelijk steunpunt medezeggenschap-

Beoogd Voorzitter Raad van Toezicht

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 28 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Het LSR heeft per april twee vacatures voor de Raad van Toezicht van het LSR

Achtergrond vacature
Het LSR is zoekt twee nieuwe leden voor de raad van toezicht.
Daarom is vanaf 1 april 2022 de functie vacant:
Lid van de raad van toezicht en een beoogd voorzitter.
Het betreft een functie met een beperkte financiële vergoeding, in lijn met het karakter van de organisatie.

In verband met diversiteitsbeleid binnen het LSR nodigen we met name mensen uit om te reageren die zelf gebruik maken en/of kennis hebben van zorg en ondersteuning.
Binnen de RvT kijken we naar diversiteit, we nodigen mensen met een migratie achtergrond uit om zeker te reageren.

Alvorens in te gaan op het functieprofiel wordt hieronder een beeld van het LSR op hoofdlijnen geschetst.

Algemeen
Het LSR is een landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. De ambitie van het LSR is om de stem van mensen met een beperking en van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben te laten doorklinken, de kwaliteit van zorg en ondersteuning die zij nodig hebben te verbeteren en zeggenschap en medezeggenschap van cliënten te vergroten.

Het LSR biedt haar diensten aan via 8 dienstgroepen:

 • Ledenservice
 • Leveren van ondersteuners voor cliëntenraden en ambtelijk secretaris cliëntenraden
 • Training en advies cliëntenraden
 • Kwaliteitstoetsing (cliënttevredenheidsonderzoek)
 • Klachtenfunctionaris / klantenbemiddeling voor organisaties om cliënten bij te staan
 • Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd
 • Vertrouwenspersonen
 • Subsidie trajecten (ZonMW etc.)

Visie
Het LSR zet zich in voor de medezeggenschap en zeggenschap van cliënten en voor de kwaliteit van de zorg. Het LSR wil de deelname van cliënten aan de samenleving helpen bevorderen en bijdragen aan de emancipatie van cliënten. Het doel van het LSR is om mensen met een beperking en mensen die gebruik maken van hulp-, zorg- en/of dienstverlenende organisaties, zeggenschap te geven over aspecten van hun leven zoals zorg en ondersteuning, wonen, vrije tijd, werk en andere vormen van dagbesteding en de kwaliteit van zorg, poliklinische en klinische behandeling, wonen en welzijn te verbeteren.

Het LSR is opgericht om voor gebruikers van zorg en ondersteuning kansen te creëren om zich te kunnen uiten en te kunnen participeren. De eigen mogelijkheden en het recht op zorg van cliënten staan daarbij voorop. Het LSR richt zich zowel op medezeggenschap (cliëntenraden) als op zeggenschap van cliënten, patiënten en mensen met een beperking.

Strategische opgaven voor het LSR
De belangrijkste strategische opgaven voor het LSR voor de komende jaren zijn:

 • Het LSR blijvend stevig positioneren in een sterk veranderend zorg (langdurige en curatieve zorg) en welzijnsveld.
 • Het verder versterken van de klachtopvang, kwaliteitstoetsingen en ondersteuning aan cliëntenraden.
 • Verdere uitbouw van de activiteiten voor cliëntenraden in de 1e lijnszorg.
 • Het doorontwikkelen en wendbaar houden van de interne organisatie passend bij de groei die het LSR doormaakt.

Bestuursstructuur
De structuur van het LSR is een stichtingsvorm met een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan en een eenhoofdig bestuur als bestuursorgaan. De bestuurder is de heer drs. ing. J. Boele

Huidige RVT leden
Bierman vicevoorzitter
Drs. P.S.G. Fransman RA algemeen lid (voorzitter AC)
A.O. Stadermann MBA algemeen lid (AC)

De raad van toezicht komt 6 keer per jaar bijeen in vergaderingen waarbij de raad van bestuur aanwezig is. De raad kent een audit commissie financiën.
Een nieuw lid van de RvT wordt benoemd in beginsel voor 4 jaar benoemd, met een gezamenlijke evaluatie na 6 maanden.

Profielschets lid raad van toezicht

 • affiniteit met de doelstelling van het LSR;
 • het cliëntenperspectief dient een natuurlijk gegeven te zijn;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon).
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • brede maatschappelijke belangstelling, in het bijzonder in de zorg.
 • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • oplossingsgerichte attitude;
 • het vermogen om het beleid van het LSR en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • kennis en ervaring om succes- en risico-parameters goed te kunnen beoordelen
 • toegang tot relevante netwerken
 • goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • een open werkhouding ten aanzien van de inhoud en de samenwerking binnen de Raad van Toezicht;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Een minimale beschikbaarheid van circa zes werkdagen per jaar.

 Profiel beoogd voorzitter raad van toezicht

 • bezieling voor de missie van het LSR
 • in voldoende mate beschikbaar te zijn (circa dubbele van gewoon lid).
 • zich bewust te zijn van zijn/haar specifieke rol als regisseur van het toezichtsproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling van de Raad van Toezicht en voor het functioneren van de Raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
 • gevoel hebben voor de rol die het LSR zowel als dienstverlener en als belangenbehartiger inneemt, en op een juiste manier kan omgaan met mogelijke spanningsvelden die daardoor kunnen ontstaan.
 • te beschikken over goede vergadertechnische vaardigheden.
 • ervaring te hebben met en kennis te hebben van relevante soortgelijke zaken elders.
 • te beschikken over integrerende kwaliteiten.
 • te beschikken over kwaliteiten op het gebied van conflicthantering.
 • te beschikken over diplomatieke – en onderhandelings-kwaliteiten.
 • in staat te zijn zich te verplaatsen in de belevingswereld van de Raad van Bestuur in crisissituaties in relatie tot de positie van andere betrokkenen.
 • een ‘personal fit’ te hebben met de voorzitter van de Raad van Bestuur (wederzijds vertrouwen en respect, geen rivaliteit).

Specifieke eis voor deze vacature:
Het LSR streeft naar een evenwichtige verdeling van de sectoren waarin het LSR actief is.
Het LSR streeft ernaar om bij de invulling van 1 van beide vacatures een kandidaat met kennis en ervaring in de doelgroep van de ziekenhuizen aan te stellen.

Bezoldiging
De leden van de raad van toezicht ontvangen een onkostenvergoeding en een honorarium van € 185 per vergadering. De voorzitter ontvangt € 240 per vergadering. De RVT zal binnenkort de hoogte van de bezoldiging opnieuw vaststellen, passend bij het karakter van de organisatie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Mondeling informatie is te verkrijgen bij de heer Jasper Boele, telefoonnummer 030-2937664

U kunt een sollicitatiebrief inclusief CV sturen, vóór 28 maart 2022, aan: LSR, o.v.v. vacature RvT mailadres: info@hetlsr.nl.

De sollicitatiegesprekken worden gepland op 07 april 2022.


Sluit 28 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"