Kwartier Zorg & Welzijn

Voorzitter Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Hoogezand | Groningen
Sluit 15 november 2022


Omschrijving Vacature

 

Kwartier Zorg & Welzijn is een dynamische welzijnsorganisatie die werkt aan het behouden en versterken van welzijn in de gemeente Midden-Groningen. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners, het voorkomen van sociaal isolement en het versterken van de sociale samenhang staan daarbij centraal. Dat is belangrijk werk!

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn is Kwartier Zorg & Welzijn op zoek naar een                                

                                                      maatschappelijk betrokken en ervaren

                   Voorzitter Raad van Toezicht

 

De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting:

 • De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder en vervult een belangrijke rol als klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder.
 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken.
 • De Raad geeft goedkeuring aan strategische plannen, begroting en jaarrekening.

Het profiel van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de Governance Code Sociaal Werk Nederland.

Aan de leden van de Raad van Toezicht worden verschillende profiel-eisen gesteld.

De volgende kennis, ervaring en competenties worden gevraagd:

 • Nauwe betrokkenheid en affiniteit met de doelstelling van de Stichting;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Een verbinder binnen de Raad van Toezicht en in de relatie tussen de Raad en directeur-bestuurder, met inzicht in ieders taken en rollen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te acteren en  te adviseren
 • Ruime bestuurlijke ervaring in het sociaal domein en de gemeentelijke politiek in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten en een groot actief bestuurlijk netwerk in de provincie Groningen;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Bekend met en visie op de thematiek van good governance;
 • De organisatie extern op uitstekende wijze kunnen vertegenwoordigen;
 • Voldoende beschikbaarheid, flexibiliteit en toewijding om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar. De Raad van Toezicht handelt conform de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. De Raad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar, doet een aantal werkbezoeken en is beschikbaar indien nodig.

Een maal per jaar is er overleg met een afvaardiging van de Ondernemingsraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren in een aparte bijeenkomst.

De kandidaat die benoemd gaat worden, zal een Verklaring omtrent Gedrag moeten

overleggen. Van de leden wordt verwacht dat ze bereid zijn om relevante bij- en nascholingen te volgen.

De Raad van Toezicht leden ontvangen een bezoldiging.

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Marga à Nijeholt, vice- voorzitter Raad van Toezicht, te bereiken op telefoonnummer 06 – 29406613.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, richt dan voor 15 november 2022 uw motivatiebrief en Curriculum Vitae aan Kwartier Zorg & Welzijn, t.a.v. mw. à Nijeholt, via mail: vacature@kwartierzorgenwelzijn.nl


Sluit 15 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.
Coöperatie ParkeerService te Amersfoort zoekt Bestuurs- en directiesecretaris.

"Naar begin pagina"