Stichting Trias Jeugdhulp

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Zwolle | Overijssel
Sluit 25 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Trias Jeugdhulp biedt met ruim 325 medewerkers én 550 pleegouders ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in voornamelijk Overijssel, maar ook in de regio Twente en Midden-IJssel/Oost Veluwe. Wij bieden onze hulp bij voorkeur thuis of in de directe omgeving van de cliënt.

Wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van de voorzitter van onze Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Trias Jeugdhulp, zijn wij op zoek naar een nieuwe

Voorzitter Raad van Toezicht Trias Jeugdhulp

Wij zijn, per 1 september 2022, op zoek naar een ervaren toezichthouder, of voormalig bestuurder die de rol van voorzitter aantoonbaar goed past, om samen met de andere leden van de RvT het algemeen toezicht op het bestuur van de organisatie te vervullen.

De organisatie

Trias Jeugdhulp is een professionele aanbieder van jeugdhulpverlening. Als jeugdhulporganisatie richten wij ons op meervoudige orthopedagogische problematiek bij kinderen/jongeren van 0-18/21 jaar en hun netwerk in de regio IJsselland, Twente en Midden-IJssel/Oost Veluwe. De hulpverlening vormt een keten van hulp aan jongeren en hun netwerk, die tijdelijk wat extra ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling en opvoeding. Wij kunnen snel en makkelijk op- en afschalen met het bieden van de juiste zorg: stepped care en matched care. Hierbij maken we gebruik van onze eigen expertise en indien nodig werken we samen met overige zorgaanbieders. Jeugdhulp wordt thuis en op locatie geboden; dit kan zijn bij een locatie van Trias Jeugdhulp, maar bijvoorbeeld ook op de sportclub of op school. Afhankelijk van en passend bij de levensfase en levenswijze van de jongere.

Trias Jeugdhulp gaat uit van twee kerntaken:

1. Het leveren van passende behandeling en begeleiding aan de jongere en/of het systeem;
2. Het helpen versterken van de jeugdzorg en hulpverleningsketen, door het delen van expertise en kennis.

De manier waarop wij onze kerntaken willen verrichten is gebaseerd op een aantal leidende principes binnen Trias. Zo vinden wij dat elke jongere het recht heeft zich binnen een zo thuis en veilig mogelijke situatie te ontwikkelen/op te groeien. Hierbij is het uitgangspunt de jongere, die met behulp van een professional van Trias Jeugdhulp, en samen met belangrijke personen in zijn of haar leven, bepaalt hoe zijn/haar leven weer op orde gebracht kan worden.

Wij streven ernaar te doen wat werkt, passend bij de zorgvraag en haalbaar binnen de financiële kaders. Onze medewerkers zijn professionals, die bewust en systemisch handelen. Met bewust wordt hier bedoeld dat medewerkers weten op welk moment hun deskundigheid het meest tot zijn recht komt en op welk moment deskundigheid van anderen ingezet moet worden. Systemisch handelen wordt ondersteund met richtlijnen uit de jeugdzorg en practice based methodieken. Onze begeleiding en behandeling zijn van tijdelijke aard, met een duurzaam resultaat: totdat een jongere zelfstandig, eventueel met ondersteuning van het netwerk en/of voorliggende voorzieningen, weer verder kan. Trias Jeugdhulp is onderdeel van de keten van zorg aan jeugdigen, wat inhoudt dat wij samenwerken. Wij vinden dat concurreren niet bijdraagt aan betere zorg voor de cliënt of het optimaal functioneren van de keten. Samenwerken en kennis en expertise overdragen wel. Verbinden, vertrouwen, veiligheid, vindingrijk en verantwoordelijkheid zijn onderliggende waarden.

Besturingsmodel 

Trias Jeugdhulp heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is ingericht volgens het Raad van bestuur – Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden.

Trias Jeugdhulp hanteert de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vergaderen in de regel zes tot zeven keer per jaar. Daarnaast wordt jaarlijks een locatiebezoek afgelegd en vindt een brainstormsessie plaats waar alle medezeggenschapsraden bij aanwezig zijn. Tevens nemen de leden van de Raad van Toezicht afwisselend, eenmaal per jaar, deel aan een overleg met de jongerenraad/cliëntenraad, de pleegouderraad en de ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht kent drie deelcommissies: commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie en de remuneratiecommissie. De voorzitter van de Raad van Toezicht neemt als lid deel aan de remuneratiecommissie. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur en wordt de relatie tussen beiden besproken.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak, fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en vervult een klankbordfunctie voor de bestuurder. Zij staat de Raad van Bestuur, waar nodig, terzijde met advies en reflectie.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

De jeugdhulp is na de transitie van de jeugdzorg in 2015 nog volop in transformatie. Dat zorgt voor uitdagende vraagstukken voor Trias en haar Raad van Toezicht. Voor de vrijkomende positie is Trias Jeugdhulp dan ook op zoek naar een kandidaat met ruime en brede kennis en (bestuurlijke) ervaring in de (jeugd)zorg. Tevens zijn de volgende kenmerken van belang:

 • een sterke affiniteit met en een heldere visie op de jeugdzorg
 • visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de gevolgen daarvan op strategisch niveau
 • heeft inzicht in de risico’s en beheersingsmaatregelen van een zorgorganisatie
 • zorginhoudelijke en of bestuurlijke ervaring

Als toezichthouder heeft hij of zij:

 • een heldere visie op vernieuwing in toezicht houden, zoals toezicht op netwerken en/of zeggenschap van cliënten
 • kennis van toepassing van de Governance Code Zorg
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • voldoende tijd beschikbaar om het lidmaatschap te kunnen vervullen en is flexibel in de momenten waarop die tijd soms wordt gevraagd

Profiel voorzitter RvT

Het algemene profiel voor de leden van de raad van toezicht is ook van toepassing op de voorzitter raad van toezicht. Dit document geeft de specifieke achtergrond, discipline, deskundigheid, eigenschappen en competenties weer waar de voorzitter raad van toezicht aan moet voldoen.

Als voorzitter heeft hij of zij: 

 • de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht
 • inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en raad van bestuur
 • kennis van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op jeugdzorg en is zich omgevingsbewust
 • het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen
 • diplomatiek bestuurlijke vaardigheden en kan omgaan met complexe samenwerkingsvraagstukken, binnen en buiten de raad van toezicht
 • een breed bestuurlijk en politiek netwerk en kan dit netwerk inzetten in de regio IJsselland

Honorering

Het honorarium is gebaseerd op de normen zoals opgesteld door de NVTZ.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 24 mei aanstaande onder vermelding van vacaturenummer 034-2022sturen aan Marleen Westerbeek via m.westerbeek@triasjeugdhulp.nl


Sluit 25 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"