Welzijn Scheveningen

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 20 mei 2021


Omschrijving Vacature

Lid van de Raad van Toezicht Op voordracht van de vrijwilligersraad

Vanwege het recente aftreden van een van de leden is de Raad van Toezicht van Welzijn Scheveningen op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht, op voordracht van de vrijwilligersraad. Er wordt naar een lid gezocht met aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid, affiniteit met vrijwilligersorganisaties (bij voorkeur ook zelf als vrijwilliger actief geweest) en met een sterk analytisch vermogen.

 

Over Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Er wordt een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen gerealiseerd in en om de 4 wijk- en dienstencentra in stadsdeel Scheveningen (58.000 inwoners, 11 wijken w.o. Scheveningen, Statenkwartier, Duindorp). Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het jongerenwerk, het algemeen maatschappelijk werk en het ouderenwerk ingezet. Tevens vervult Welzijn Scheveningen een rol in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Scheveningen. Ook het Vrijwilligerspunt Scheveningen is onderdeel van Welzijn Scheveningen. Bij Welzijn Scheveningen zijn momenteel ca. 60 beroepskrachten en ruim 500 vrijwilligers werkzaam. Er is een vrijwilligersraad en een ondernemingsraad die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht hanteert de Governance Code Zorg. Leden van de Raad van Toezicht streven modern toezichthouderschap na waarbij elk lid een volwaardig gesprekspartner is voor de directie en stakeholders waarbij er voldoende ruimte en aandacht is voor zelfevaluatie. Welzijn Scheveningen is een stichting met een Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht. Het besturings- en verantwoordingsmodel is vastgelegd in de statuten. Als lid van de Raad van Toezicht heb je samen met de andere leden de volgende verantwoordelijkheden:

 • Integraal toezicht houden op de algemene gang van zaken en beleid en in de organisatie;
 • Zorg dragen voor een goed functionerende directie (benoeming, beoordeling en ontslag van de directeur-bestuurder);
 • Functioneren als klankbord van de directie;
 • Goedkeuring geven aan de jaarrekening;
 • Het naar buiten uitdragen van de belangen van Welzijn Scheveningen (ambassadeursrol);
 • Werken in lijn met de Governance Code Zorg van de NVTZ;
 • Toezicht houden zonder last of ruggespraak.

Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van Welzijn Scheveningen en de bewoners van het stadsdeel Scheveningen. De leden treden per vier jaar af volgens een rooster en zijn één keer herkiesbaar. De Raad bestaat uit een voorzitter en vier leden met onderling aanvullende expertise.

De samenstelling van de Raad is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad optimaal in staat stelt de taken naar behoren te verrichten. Bij de samenstelling van de Raad moet sprake zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie waardoor de leden als team kunnen functioneren. Welzijn Scheveningen wil de diversiteit binnen de Raad van Toezicht vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

 

Profiel gezocht lid

Het lid voor deze vacature wordt benoemd door de Raad van Toezicht op voordracht van de vrijwilligersraad. Het gezochte lid herkent zich in de volgende kenmerken:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Affiniteit met vrijwilligersorganisaties en bij voorkeur ook eigen ervaring als vrijwilliger;
 • Aantoonbare sterke maatschappelijke betrokkenheid;
 • (Bij voorkeur) woonachtig (geweest) in het werkgebied van Welzijn Scheveningen en gevoel bij de ontwikkelingen en de bewoners in het werkgebied;
 • Sterk analytisch vermogen;
 • Een voor Welzijn Scheveningen relevant netwerk.

 

Vergaderfrequentie en vergoeding

De Raad van Toezicht komt gewoonlijk zesmaal per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij op ad hoc basis beschikbaar zijn voor overleg en aanwezig zijn bij speciale evenementen. De leden ontvangen een bezoldiging in lijn met de Advieshonoreringsregeling toezicht van Sociaal Werk Nederland.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Geïnteresseerd?

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae aan sollicitaties@welzijnscheveningen.nl t.a.v. Jan van der Werf, directeur/bestuurder. De inzendingsdatum is uiterlijk 20 mei 2021. Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kan contact worden opgenomen met Mark Capel, voorzitter Raad van Toezicht via mark@trainiac.nl of 06-46020545. De selectiecommissie wordt gevormd door (een vertegenwoordiging van) de huidige Raad van Toezicht en de vrijwilligersraad. Voor meer informatie over Welzijn Scheveningen, zie: www.welzijnscheveningen.nl. De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de laatste week van mei.


Sluit 20 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"