Lumens

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Eindhoven | Eindhoven
Sluit 24 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Heb je bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring of belangstelling? Zet deze in t.b.v. welzijn in de regio Eindhoven!

Lumens is een bruisende welzijnsorganisatie die actief is in de gemeente Eindhoven en de 21 omliggende gemeenten in de Brainportregio. We hebben een breed aanbod van sociaal- en maatschappelijk vakmanschap in huis. Van jeugdwerkers en sociaal raadslieden tot maatschappelijk werkers en experts in (jeugd)prostitutie. De 285 professionals en vele vrijwilligers dragen het welzijn van iedereen die in deze regio leeft een warm hart toe. We willen onze inwoners inspireren tot hun talent te ontdekken, vaardigheden te ontwikkelen en die vervolgens weer in te zetten voor anderen. Zo bouwen we aan een sterke samenleving. We zoeken een nieuw lid voor de Raad van Toezicht dat vanuit een toezichtsrol hieraan wil bijdragen. Zodat wij sterker worden en op koers blijven in alle uitdagingen die nu en in de toekomst op ons wachten.

We hebben een betrokken Raad van Toezicht (RvT), die op eigentijdse wijze vorm geeft aan haar toezichthoudende rol: een team van vijf professionals die ieder vanuit zijn/haar eigen expertise transparant en positief kritisch bijdraagt aan de ontwikkeling van onze organisatie. Een van de leden, onder meer lid van de auditcommissie, bereikt per 30 juni a.s. het einde van de zittingstermijn. Haar vervanger zal deelnemen aan de Auditcommissie. De overige commissies zijn Remuneratiecommissie, Agendacommissie en de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Wat is jouw uitdaging?

Advies
In 2020 heeft Lumens een nieuwe strategie bepaald die zich richt op het in samenwerking bouwen aan een veerkrachtige samenleving. Integraal samenwerken en netwerken worden hierin steeds belangrijker. Als lid van de Raad van Toezicht heb je voelsprieten in die samenleving en geef je vanuit een onafhankelijke positie advies aan het bestuur van Lumens.

Vertrouwen
De maatschappelijke opgave van Lumens is de toetssteen van de Raad van Toezicht. De Governancecode Sociaal Werk en de Governancecode Zorg zijn voor de raad de basis voor het uitoefenen van het toezicht en voor het eigen functioneren. Dit is geheel in de lijn met de ontwikkeling naar een ‘waardengedreven’ Raad van Toezicht.

In gesprek
Als lid van de Raad van Toezicht blijf je in gesprek met belanghebbenden. Je krijgt informatie vanuit de Ondernemersraad en de Inwonersraad. Je woont externe stakeholdersdagen bij, legt werkbezoeken af en loopt zelf regelmatig mee in onze eigen organisatie. Je nodigt managementteam-leden uit voor de Raad van Toezicht-vergadering en bezoekt in afstemming met de bestuurder specifieke externe belanghebbenden.

Verantwoording
De Raad van Toezicht is aanspreekbaar op de realisatie van de strategie en het functioneren van de bestuurder. Er wordt altijd op een transparante wijze verantwoording afgelegd over de resultaten van de organisatie. Daarnaast legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de eigen taken en verantwoordelijkheden, in het jaarverslag en eventueel ook tijdens een stakeholdersdag.

 

Jouw profiel

Kennis
Elk lid van de Raad van Toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van Lumens en van de Raad van Bestuur te beoordelen en de Raad van Bestuur met raad ter zijde te staan. Daarvoor is kennis van de dynamiek in het sociaal domein onontbeerlijk.

Ervaring
Je hebt bestuurlijke en/of toezichthoudende belangstelling of ervaring, minimaal als professional in strategieontwikkeling. Je hebt een visie op leiderschap in maatschappelijke organisaties en kent je weg in bedrijfsvoeringvraagstukken in brede zin (o.a. bedrijfsvoering in relatie tot de strategie/besturing, netwerken, risicomanagement). Kennis en ervaring in het sociaal domein, bij voorkeur op het gebied van preventieve jeugdhulp, is essentieel. Wanneer je ook nog over kennis en ervaring beschikt op het gebied van HRM/organisatieontwikkeling of ICT/digitalisering/nieuwe media is dat van grote toegevoegde waarde.

Eigenschappen
Positief kritisch – Je moet voor deze functie kritisch durven te zijn, ook naar je collega’s in de raad. Je functioneert onafhankelijk van het bestuur en overige bij Lumens betrokken belanghebbenden. Je kunt zonder last en ruggenspraak opereren en dat maakt dat je vrijuit en in vertrouwen je mening kunt geven.

Andere belangrijke aspecten:
– Een teamspeler zijn
– Een actieve inhoudelijke bijdrage leveren
– Voldoende tijd en energie hebben
– Relativeringsvermogen

Je bent oprecht en aantoonbaar gecommitteerd aan onze kernwaarden voor Toezicht:
Reflectie – Je onderzoekt graag met leergierigheid, staat stil bij je eigen effectiviteit en die van de raad en je durft kwetsbaar te zijn.
Verbinding – Respectvol met elkaar omgaan, ruimte geven aan andere meningen en vertrouwen in elkaar uitspreken zijn kernwaarden. Je bent een teamplayer.
Moed – Jij durft het onuitgesprokene te bespreken. Je hecht aan het onafhankelijk zijn, ook en juist als dat lastig is, of als de raad een andere mening is toegedaan. Je bent wars van sociale druk.

 

Samenstelling
De Raad van Toezicht streeft naar een diverse achtergrond aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen. Op https://www.lumenswerkt.nl/goed-bestuur/raad-van-toezicht/ zijn de profielen van de andere leden te zien. Startende toezichthouders worden nadrukkelijk uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken voor deze vacature.

 

De vergoeding
De Raad van Toezicht volgt het advies over de honorering van toezichthouders in sociaalwerkorganisaties dat is uitgebracht door Sociaal Werk Nederland.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Laten we kennismaken
Is je interesse gewekt?  Dan zien we graag jouw motivatiebrief en cv tegemoet uiterlijk op zondag 24 april 2022. Wil je eerst meer informatie? Bel of mail gerust naar Angela Timmermans (06 – 31 65 96 74) die je in contact kan brengen met een van de leden van de Raad van Toezicht.

SOLLICITEER >>

 

De procedure
Vanuit de Raad van Toezicht is een selectiecommissie samengesteld, bestaande uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Na de eerste screening worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek (deze gesprekken vinden plaats op vrijdag 13 mei 2022, tussen 9 en 13 uur). Is er een match met onze verwachtingen, dan volgt een tweede verdiepend gesprek met de geselecteerde eindkandidaten en de voltallige Raad van Toezicht (deze gesprekken vinden plaats op maandagavond 30 mei 2022). De meest geschikte persoon wordt daarna voorgedragen aan de Ondernemingsraad. Referenties worden in goed overleg ingewonnen en de kandidaat levert een Verklaring Omtrent Gedrag in. Er volgt een gesprek met (een afvaardiging van) de Ondernemingsraad. Deze brengt advies uit aan de Raad van Toezicht over deze voorgenomen benoeming. Na deze stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming nemen en communiceert zij in overleg met de bestuurder en de kandidaat. Formele toetreding vindt bij voorkeur zo snel mogelijk plaats na afronding van de procedure.

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door de bestuurssecretaris mevrouw Angela Timmermans, telefoonnummer 06 – 31 65 96 74. Procedurele informatie kan bij haar worden inwonnen.

 

Belangenverstrengeling voorkomen
Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen de volgende personen geen lid zijn van de Raad van Toezicht:
• leden van de Inwonersraad;
• leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeenten waarin Lumens werkzaam is, alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waarin Lumens werkzaam is;
• degenen die familiaire of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Raad van Bestuur van Lumens of van een gelieerde rechtspersoon:  het gaat hier om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
• degenen die zakelijke relaties met Lumens of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of Toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met Lumens of een gelieerde rechtspersoon: het gaat hier om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
• degenen die accountant van Lumens of een gelieerde rechtspersoon zijn of die dat tijdens de afgelopen vier jaar geweest zijn;
• degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als Lumens of een gelieerde rechtspersoon opereert: dat geldt ook voor degenen die als zelfstandigen op een werkterrein van Lumens of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
• degenen die op andere wijze een functie bekleden of die relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van Lumens in gevaar komt.


Sluit 24 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"