WMO-organisatie MENS De Bilt

Voorzitter Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | De Bilt | Utrecht
Sluit 21 april 2023


Omschrijving Vacature

 

MENS De Bilt is de Biltse organisatie voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de jeugdwet en Welzijn. MENS De Bilt is georganiseerd in drie teams: Team Preventie Ondersteuning en Welzijn, Sociaal Team en het CJG (Jeugdteam).
Alle activiteiten van MENS De Bilt zijn erop gericht dat mensen zoveel mogelijk (blijven) meedoen in de maatschappij en zelf de regie houden over hun leven. MENS De Bilt werkt samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en bedrijven.

MENS De Bilt heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een onmisbare schakel in de gemeente. De organisatie is zowel op inhoud als op vorm volop in beweging. De organisatie hanteert de Governancecode voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van de voorzitter van de Raad, zijn wij op zoek naar een:

VOORZITTER van de Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie, is de werkgever van de directeur en ondersteunt de directeur als sparringpartner bij strategische beslissingen.
De Raad van Toezicht van Mens De Bilt oefent haar taken uit als collegiaal team waarbij de leden verschillende aandachtsvelden hebben. In de raad is deskundigheid op het gebied van jeugd, zorg en welzijn, organisatieontwikkeling, HRM en financieel economische zaken aanwezig. De RvT bestaat uit 5 leden, die worden benoemd voor 4 jaar met één maal een mogelijkheid tot herbenoeming.

Jaarlijks belegt de Raad van Toezicht vijf vergaderingen. Daarnaast nemen leden van de Raad van Toezicht deel aan overleg met de OR, overleg met het college van de Bilt, een beleidsdag, werkbezoeken, personeelsbijeenkomsten en een jaarlijkse zelfevaluatie. De voorzitter heeft regelmatig contact met de Bestuurder en bereidt de vergaderingen voor.

Algemeen profiel van de Raad van Toezicht:

 • Voldoende affiniteit met welzijnswerk (in de domeinen jeugd, vrijwilligerswerk, informele zorg, welzijn in de wijk) in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder.
 • Brede maatschappelijke belangstelling en relevant netwerk.
 • Spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan politiek sociale, bedrijfskundige en financieel economische achtergronden.
 • De leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en van de bestuurder.
 • De Raad van Toezicht vervult naast haar rol van toezichthouder ook de advies-en klankbordfunctie, alsmede de werkgeversrol ten behoeve van de bestuurder.
 • Wij streven ernaar in de Raad van Toezicht een afspiegeling van de samenleving te zijn.

 

Algemene functie-eisen voor individuele leden

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting.
 • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • In staat een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te houden.
 • Vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord ter zijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid.

 

Specifieke functie-eisen voor de voorzitter

 • Heeft visie op governance in een maatschappelijke organisatie, met name in gemeentelijke en politieke context.
 • Beschikt over ruime ervaring als toezichthouder, als voorzitter is een pré.
 • Heeft natuurlijk gezag en persoonlijkheid om de directeur en de leden van de RvT te verbinden en te inspireren.
 • Weet de oordeelsvorming en het kritische vermogen van de RvT scherp te houden en draagt bij aan reflectie en lerend vermogen.
 • Is in staat om uiteenlopende zienswijzen en eventuele tegenstellingen op constructieve wijze tot besluitvorming te brengen.
 • Is toegankelijk, inlevend en verbindend met het vermogen om met alle betrokkenen een relatie aan te gaan op basis van respect en vertrouwen.
 • Is op samenwerking gericht en ontvankelijk voor nieuwe mogelijkheden om maatschappelijke waarde te creëren.

   


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie is te verkrijgen bij Lucie Musterd , lid van de RvT tel 06-53507107 of Marjan Haak- Griffioen, voorzitter van de RVT tel: 06-21150678
Bent u geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij u vóór 21 april een brief met motivatie en CV te sturen aan directiesecretariaat@mensdebilt.nl t.a.v. Lucie Musterd.

De gesprekken zijn gepland op 8 en 9 mei (1ste ronde) en 17 mei (2e ronde).


Sluit 21 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"