Woej

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Voorburg | Zuid-Holland
Sluit 24 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Woej (Welzijn oud en jong) is een professionele organisatie voor sociaal werk in Leidschendam-Voorburg die samen met bewoners, netwerkpartners en gemeente bouwt aan een prettige, veilige, betrokken samenleving waarin iedereen participeert.

Wij zoeken voor Woej een lid voor de Raad van Toezicht met een aanvullend profiel ten opzichte van de huidige leden. De huidige Raad van Toezicht is in 2020 gestart als een geheel nieuw team. De toezichthouder die wij zoeken is vanuit zijn specifieke expertise in staat om integraal, en het vakgebied overstijgend, toezicht te houden. In je optreden ben je een teamspeler, sterk gericht op samenwerking en samenhang. En je vindt het leuk om met een relatief nieuw team te starten.

De mission statement van Woej is: elkaar kennen, elkaar helpen. Dit geldt ook als uitgangspunt voor het RvT-team. Daarnaast heb je een sterke drive om een bijdrage te leveren in het sociaal domein.

De taken en verantwoordelijkheden van leden van de Raad van Toezicht zijn als volgt vastgesteld:

1. De Raad van Toezicht houdt op transparante wijze integraal toezicht op het besturen door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken van Woej, staat directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord bij strategische beslissingen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van Woej als maatschappelijke onderneming en de betrokken interne en externe belanghebbenden.

De Raad van Toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directeur-bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van Woej. Woej stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

2. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en zorgt dat Woej is voorzien van een capabel bestuur. Dit gebeurt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag. De directeur-bestuurder wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd. De Raad van Toezicht voert vanuit zijn werkgeversfunctie jaarlijks met de directeur-bestuurder een gesprek over diens functioneren. In dit gesprek komt ook het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar ook aan de orde.

3. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste:

 • De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Woej;
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie; de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • De financiële verslaglegging;
 • De kwaliteit en veiligheid;
 • De naleving van wet- en regelgeving;
 • De verhouding met belanghebbenden;
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Woej.

De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de organisatie, de uitkomsten van de beoordeling door de directeur-bestuurder van de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, evenals eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

4. De Raad van Toezicht moet in ieder geval goedkeuring geven aan de besluiten van de directeur-bestuurder over:

 • De vaststelling van de begroting;
 • De vaststelling en ingrijpende wijziging van het (meerjaren) beleidsplan
 • De vaststelling van de jaarrekening;
 • De vaststelling van het beleid van de stichting ten behoeve van de dialoog met belanghebbenden;
 • Het doen van investeringen en verplichtingen boven een in het reglement van de directeur-bestuurder nader vast te stellen bedrag;
 • Het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien de samenwerking van ingrijpende betekenis is voor Woej en/of met haar verbonden rechtspersonen en instellingen;
 • Het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet ten behoeve van een derde,
 • Het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, evenals de vaststelling of wijziging van diens statuten;
 • Het wijzigen van de statuten en het ontbinden daarvan;
 • Een juridische fusie of splitsing;
 • Het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de directeur/ bestuurder en/of leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de directeur-bestuurder en/of leden van de Raad van Toezicht;
 • Het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor Woej;
 • Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de organisatie;
 • De aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting.

5. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en vraagt hierover advies aan de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks in zijn april-vergadering met de accountant over de jaarrekening van de organisatie. De accountant wordt niet als adviseur geraadpleegd

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, locatiebezoeken en zelfevaluatie. Daarnaast wordt ook actieve participatie bij sommige Woej-brede bijeenkomsten verwacht.

Profiel
De leden van de Raad van Toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis, ervaring en de modus operandi om de doelen van beleid en strategie, de geboden dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.

Voor het functioneren van de Raad is een goede teamsamenstelling van belang: de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.


Functie-eisen:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • Nauwe betrokkenheid en affiniteit met de dienstverlening;
 • Maatschappelijk actief;
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directeur/ bestuurder; bekendheid met de issues van corporate governance;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.


Profielen welzijn en/of juridisch
De Raad streeft naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Om alle aandachtsgebieden in de Raad belegd te hebben zoeken wij aanvullende expertise op de volgende terreinen:

 • Kennis en ervaring in het Sociaal Domein;
 • Kennis en ervaring op het terrein van welzijn;
 • Kennis en ervaring op juridisch gebied;
 • Oog voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Woej: Elkaar kennen, elkaar helpen

Woej bouwt samen met bewoners, netwerkpartners en gemeente aan een prettige, veilige, betrokken samenleving waarin iedereen participeert. Ze weten wat er speelt in de leefomgeving en zijn dichtbij en toegankelijk. Woej stimuleert actief burgerschap, initieert en versterkt sociale netwerken, ondersteunt buurtinitiatieven en verbindt bewoners en netwerken. Woej ondersteunt mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van de omgeving. Als zelfredzaamheid ontbreekt biedt zij adequate hulp of schakelen die in.
Bij Woej werken 36 beroepskrachten en ca. 400 vrijwilligers.

Woej werkt aan:

 • Sociale samenhang in de wijken. Dit doen ze vanuit hun wijk- en dienstencentra (WDC’s) door middel van de vele activiteiten die daar plaatsvinden. Maar ook door de inzet van wijkopbouwwerk en de ondersteuning van bewonersinitiatieven.
 • Stimulering vrijwilligersinzet. De omvorming van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving leidt tot een steeds grotere vraag naar vrijwilligersinzet. Woej is dé ketenpartner voor de gemeente en tal van organisaties waar het gaat om vrijwilligerswerk. Niet alleen omdat binnen Woej zelf zo’n 400 vrijwilligers actief zijn, maar ook vanwege de dienstverlening vanuit LVvoorElkaar, platform voor vrijwilligers.
 • Sociale Ondersteuning. Woej stelt zich ten doel ervoor zorg te dragen dat zo veel mogelijk inwoners, op eigen kracht of met hulp uit hun omgeving, mee kunnen doen in de samenleving. De focus ligt daarbij op ouderen en hun mantelzorgers. Woej staat hen bij met informatie en advies, bezoek op maat, Welzijn op Recept, personenalarmering en vervoer.
 • Hulp bij administratie en financiën. Financiële redzaamheid draagt in belangrijke mate bij aan persoonlijk welbevinden en het vermogen om mee te doen in de samenleving. Financiële problemen kunnen leiden tot spanningen of fysieke klachten, schulden tot sociaal isolement. Woej biedt sociaaljuridische dienstverlening aan inwoners met vragen of problemen op administratief, financieel en sociaaljuridisch gebied.
 • Sociaal Service Punt. Woej, MEE en Kwadraad werken vanaf augustus 2016 samen in het Sociaal Servicepunt LV (SSP). Vanaf 2018 maakt ook Sport & Welzijn deel uit van het SSP. Medewerkers van Woej zijn medeverantwoordelijk voor de tweewekelijkse spreekuren van het SSP en de formulierenhulp in de Groene Loper en de Bibliotheek aan de Vliet in Leidschendam. Daarnaast wordt deelgenomen aan de Stuurgroep en het wekelijkse teamoverleg.

De organisatie hanteert sinds oktober 2016 het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model waarbij Governancecode Sociaal Werk leidraad is. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij een eenhoofdige Raad van Bestuur, directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder draagt statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Aanstelling
De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die voldoet aan de WNT-norm en Governancecode Sociaal Werk.

 

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Hans Rasch, voorzitter van de RvT via 06-511 727 36.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij de ambtelijk secretaris van de RvT, Vera Borger op 06-389 070 42. Ook kan je vragen per mail stellen via vera.Borger@woej.nl

 

Solliciteren
Je kunt reageren tot en met zondag 23 januari 2022

Je sollicitatie kun je indienen door een mail te sturen met CV en motivatie aan vera.Borger@woej.nl onder vermelding van RvT Woej.

 

De planning van de procedure is als volgt:

 Reactietermijn  tot en met zondag 23 januari
 Brievenselectie  week 7
 Gesprek met selectiecommissie bij Woej  week 7
 Gesprek met RvT-leden  week 8
 Gesprek met directeur-bestuurder Woej en secretaris  week 8
 Eindgesprek met selectiecommissie  week 10
 Gesprek met afvaardiging medewerkers en vrijwilligers  week 10
 Benoeming en startdatum  in overleg

Sluit 24 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"