Woningstichting Servatius - Via Rieken Oomen

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Volkshuisvesting en Wonen

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Maastricht | Limburg
Sluit 10 mei 2021


Omschrijving Vacature

 

Woningstichting Servatius, woningcorporatie in Maastricht en Eijsden-Margraten, zoekt een lid Raad van Commissarissen met deskundigheid op het gebied van volkshuisvesting. Een samenwerkingsgerichte, onafhankelijke, integere en kritische strategische denker, die inzicht en affiniteit heeft met de maatschappelijke opdracht van de volkshuisvesting en de regionale opgave voor Limburg.

 

OVER SERVATIUS

Woningstichting Servatius is als maatschappelijke onderneming actief op de regionale woningmarkt in Maastricht en Eijsden-Margraten met circa 10.000 verhuureenheden. Servatius staat dichtbij huurders, biedt passende en kwalitatief duurzame huisvesting met betaalbare woonlasten voor huishoudens die zijn aangewezen op de sociale huursector. Huurders kunnen kiezen uit een divers woningaanbod en kunnen binnen het woningaanbod doorgroeien.

De bewoners bepalen de buurt. Servatius biedt maatschappelijk verantwoord wonen en vastgoed. Naast professioneel woningbeheer investeert Servatius in sociale samenhang in buurten en wijken. De medewerkers combineren professionaliteit met sociale betrokkenheid in een informele werksfeer.

Missie

Woningstichting Servatius gelooft in gelijkwaardigheid, thuis als basis om mee te kunnen doen en sturen op eigen inbreng van de huurders. Thuis begint bij een huis van Servatius. Servatius zorgt voor de basis: het huis, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden die de huurders hebben. Samen met buurtgenoten, netwerkpartners en medewerkers maakt de bewoner er zelf een thuis van. Lukt dat niet, dan neemt Servatius actie en wordt de benodigde hulp gezocht.

De kernwaarden van Servatius zijn

 • betrokken,
 • verbindend,
 • ondernemend.

Voor meer informatie: www.servatius.nl

 

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Woningstichting Servatius heeft een Raad van Bestuur (RvB)/ Raad van Commissarissen (RvC) model met een eenhoofdige RvB. Good Governance conform de Governancecode Woningcorporaties 2020 vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. De leden van de RvC stemmen in met de Aedescode en de governancecode van de sector. De werkwijze van de RvC is vastgelegd in het Reglement, dat een verbijzondering is van de statutaire positie van de RvC van Woningstichting Servatius.

De RvC van Woningstichting Servatius bestaat momenteel uit vijf leden, inclusief de voorzitter en heeft vier commissies:

 • Remuneratiecommissie
 • Auditcommissie
 • Vastgoedcommissie
 • Agendacommissie

De RvC komt circa 6 – 8 keer per jaar in het bijzijn van de RvB in vergadering bijeen, afgezien van een achttal commissievergaderingen, een strategiedag en een bijeenkomst waarin de zelfevaluatie centraal staat. Daarnaast is er twee keer per jaar een werkbezoek, twee keer per jaar een gesprek met de Ondernemingsraad en twee keer per jaar een overleg met de Huurdersvereniging. Twee toezichthouders houden regelmatig contact met de Huurdersvereniging en hebben zowel formeel overleg als een goede informele relatie met de huurdersvereniging. De tijdsbesteding voor het lidmaatschap van de RvC van Servatius is zo’n 200 uur per jaar.Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat alle leden generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Elk lid van de RvC moet de benodigde kwaliteiten bezitten om verschillende aspecten van professioneel toezicht integraal af te wegen, gericht op het belang van Woningstichting Servatius als geheel. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview.

 

Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de bestuurder te functioneren.

Binnen de RvC moeten onderstaande kennisgebieden vertegenwoordigd zijn:

 • Volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening.
 • Financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement.
 • Bedrijfskunde.
 • HRM & organisatieontwikkeling.
 • Juridisch, bestuurlijk; governance.
 • Vastgoed(beheer), projectontwikkeling.

Het is steeds het streven dat ieder van bovengenoemde kennis- en ervaringsgebieden bij minstens twee leden van de RvC aanwezig is. De leden van de RvC zijn complementair aan elkaar teneinde een scherp debat te kunnen voeren, zowel met elkaar als met het bestuur.

Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de RvC maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Servatius kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken RvC waarvan de leden een goed werkend team vormen, elkaar gemakkelijk weten te vinden en met elkaar én met het bestuur hun visie op beleid en strategie van Servatius, onderliggende waarden en relevante ontwikkelingen op het gebied van wonen en volkshuisvesting, delen. In het debat met het bestuur speelt inspireren en uitdagen een belangrijke rol.

De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de interne toezichthouders binnen Servatius hun taken en rollen vervullen. De RvC is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus, oordeelt en besluiten neemt.

Servatius bevindt zich in een fase waarin de ambitie is geformuleerd en gedeeld om vanuit het huurdersbelang de maatschappelijke functie verder vorm te geven. Enerzijds wordt er gestuurd op financiële beheersing en anderzijds wordt er thans extra ontwikkeld op huisvestingsconcepten, interactie met stakeholders en evenwichtig managen van het woningaanbod. Daarnaast staat de RvC van Servatius in 2022 ook voor de opdracht om een nieuwe directeur-bestuurder aan te stellen.

FUNCTIE EISEN

Algemene eisen voor de leden RvC:

 • Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties; toezichthoudende kwaliteiten.
 • Affiniteit met volkshuisvesting, huurders en wonen.
 • Vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken.
 • Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Zich verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom wonen en volkshuisvesting.
 • In staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen: een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten.
 • Het belang van de organisatie vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen.
 • Beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Regionale verankering in het werkgebied van Servatius geldt als een pre.
 • Actief uitdragen van de kernwaarden van Servatius en naar creatieve manieren zoeken om deze te versterken binnen de organisatie.

 

PROFIEL SPECIFIEK

Door het reglementair terugtreden van één van de leden, ontstaat per september 2021 een vacature voor een lid RvC met als aandachtsgebied Volkshuisvesting & Wonen. Het nieuwe lid heeft kennis van en zicht op maatschappelijke en beleidsinhoudelijke ontwikkelingen rondom wonen, met name daar waar het de samenwerking tussen zorg, wonen en welzijn betreft.

Specifieke profieleisen Volkshuisvesting & Wonen

 • Dit aandachtsgebied richt zich vooral op de volkshuisvestelijke en sociaal-maatschappelijke (strategische) vraagstukken van de corporatie, waaronder ook wonen, welzijn en zorg. Deze toezichthouder richt zich daarnaast op de relatie met bewoners en woningzoekenden en bewonersvertegenwoordigingen.
 • Kennis en ervaring om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting en leefbaarheid.
 • Kennis van en/of ervaring met wonen (en zorg) en maatschappelijk vastgoed.
 • Visie op de toekomstige rollen van de corporatie binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijkeontwikkelingen en veranderingen in de doelgroep.
 • Kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.
 • Kennis van de lokale en regionale woningmarkt.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste de Woningwet en BTIV 2015 (kerntaken, doelgroep, Daeb en niet-Daeb e.d.).
 • Ervaring met besturen van en/of toezicht houden op woningcorporatie of andere maatschappelijk werkzame instelling.
 • Kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te informeren en betrekken.
 • Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal.

COMPETENTIES

De RvC leden dienen te beschikken over de volgende competenties:

 • Authenticiteit
  Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat.
  Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.
 • Bestuurlijk inzicht
  Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.
 • Helikopterview
  Kan gegeven en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.
 • Zelfreflectie
  Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces
 • Integriteit en moreel besef
  Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Onderkent de specifieke rol van toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijk, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
  Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een “rechte rug” hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft te vragen.
 • Teamspeler
  Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Visie
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

 

DIVERSITEIT

In de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar een evenwichtige diversiteit naar geslacht, leeftijd, maatschappelijke positie en disciplinaire kennis en -ervaring. De inhoudelijke en culturele achtergrond van de verschillende leden dient zodanig divers te zijn dat de RvC in het algemeen zijn taak naar behoren kan vervullen. Gelet op de man/vrouw verhouding binnen de RvC gaat een sterke voorkeur uit naar een vrouw.

 

AANSTELLING/HONORERING

De aanstelling van leden van de RvC geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.
De vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Servatius is (conform de Adviesregeling Honorering VTW) vastgesteld en passend binnen de voor corporaties geldende staffel conform de WNT en bedraagt voor 2021 €15.200,- bruto (exclusief BTW), op jaarbasis. Dit bedrag is inclusief de activiteiten binnen de commissies.

 

PROCEDURE

De werving en selectie wordt verricht door Rieken & Oomen, in de persoon mevrouw Karin Straus. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd aan de breed samengestelde selectiecommissie uit de RvC, RvB, de ondernemingsraad en de huurdersvereniging. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Daarna doet de selectiecommissie een voordracht aan de RvC, die het benoemingsrecht uitoefent.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat in deze wervingsprocedure aandacht besteed zal worden aan onverenigbaarheden van functies waarbij de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting en andere regelgeving waaronder de Governancecode Woningcorporaties betrokken zullen worden.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de ‘Toets Geschiktheid en Betrouwbaarheid‘ (G&B-toets) op basis waarvan de Autoriteit Wonen haar zienswijze geeft. Benoeming als commissaris vindt alleen plaats bij een positieve zienswijze.

page5image9049344


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Karin Straus, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 043-321 96 07. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 10 mei 2021 via www.riekenoomen.nl/vacatures

Klikt u op deze vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier


Sluit 10 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"