Woningcorporatie Beveland Wonen

Voorzitter Raad van Commissarissen (RvC)

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Goes | Zeeland
Sluit 10 januari 2021


Omschrijving Vacature

page1image3638071136

De organisatie

Woningcorporatie Beveland Wonen is met ongeveer 11.000 woningen de verhuurder in de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Borsele en Reimerswaal. Beveland Wonen is recent ontstaan na een fusie tussen RWS partner in wonen en R&B Wonen. De corporatie verhuurt woningen aan personen die niet op eigen kracht in hun woningbehoefte kunnen voorzien.

De nieuwe fusiecorporatie heeft heel Noord- en Zuid-Beveland als werkgebied.

Beveland Wonen kijkt terug op een succesvol verlopen fusieproces dat in 2019 is voorbereid en met ingang van 1 januari 2020 ook organisatorisch zijn beslag heeft gekregen. De organisaties vullen elkaar goed aan en de ca. 120 medewerkers hebben gezamenlijk de schouders eronder gezet om de nieuwe organisatie op te bouwen. September 2020 is een nieuw pand in Goes betrokken, waarbij bij de verbouw en inrichting duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt was.

Voor Beveland Wonen staat het leveren van een goede dienstverlening hoog in het vaandel. De kwaliteit van de dienstverlening wordt dan ook (digitaal) gemeten op verschillende onderwerpen. Klanten van Beveland Wonen toonden zich (in 2019) behoorlijk tevreden over de dienstverlening.

De corporatie is in financieel opzicht solide en geeft uitvoering aan de voornemens in de ondernemingsplannen van beide fusiepartners om door te gaan met het doen van investeringen, zoals het verduurzamen van de vastgoedportefeuille, zodat deze gereed gemaakt wordt voor de toekomst.

In het hele werkgebied realiseert Beveland Wonen nieuwbouw. In 2021 zijn dat 200 woningen, ter vervanging van gesloopte woningen. Beveland Wonen heeft een stevige opgave op het gebied van verbetering van de woningvoorraad.
De organisatie is dit jaar gestart met het ontwikkelen van een nieuw ondernemingsplan.

Beveland Wonen betrekt de huurders actief bij het algemeen beleid en beheer en overlegt minstens vier keer per jaar met de huurdersverenigingen: Huurders Vereniging Reimerswaal en Borsele (HVRB) en Huurdersvereniging De Bevelanden.

Samenstelling raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft conform de regelgeving aandacht voor een pluriforme en uitgebalanceerde, diverse samenstelling van de raad van commissarissen; onder meer naar deskundigheid en achtergrond.
Om het toezicht goed te kunnen invullen, beschikt de raad van commissarissen als geheel over een combinatie van deskundigheidsgebieden en achtergrond, zoals lokale verankering, volkshuisvesting, financiën en risicomanagement, bedrijfsvoering, governance, zorg en maatschappij, politiek bestuurlijk, organisatie en HR, vastgoed, ICT en juridische zaken. Daarnaast streeft de raad van commissarissen een breed pallet van competenties in haar raad na.

Taken raad van commissarissen

Op grond van de wet en de statuten is de belangrijkste taak van de raad van commissarissen van Beveland Wonen:

 • het toezichthouden op het beleid en het handelen van het bestuur en op de algemene gang van zaken in Beveland Wonen en de met haar verbonden ondernemingen;
 • het gevraagd en ongevraagd advies verlenen aan het bestuur.In het reglement raad van commissarissen is de taak van de raad van commissarissen verder uitgewerkt in een aantal onderwerpen.

  Taken voorzitter raad van commissarissen

  De voorzitter:

 • heeft het vertrouwen van toezichthouders, bestuur en belangrijke stakeholders;
 • is klankbord en sparringpartner voor de bestuurder;
 • treedt namens de raad van commissarissen naar buiten op;
 • is aanspreekpunt voor de overige leden van de raad van commissarissen en het bestuur;
 • verzorgt in overleg met het bestuur de agendavoorbereiding, leidt de vergadering van de raad van commissarissen en zorgt voor een adequate samenvatting van het standpunt van de raad van commissarissen;
 • signaleert obstakels in de verstandhouding tussen raad van commissarissen en bestuur en waarborgt indien mogelijk een goede verstandhouding tussen raad van commissarissen en bestuur;
 • is het aanspreekpunt voor vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van het bestuur;
 • draagt zorg voor een adequate introductie van nieuwe leden en het (nadere) introductie- opleidings-of trainingsprogramma voor de commissarissen, evenals het volgen van deze programma’s door de commissarissen; behoudt in samenwerking met de bestuurssecretaris het overzicht over gevolgde educatie;
 • initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de raad van commissarissen en geeft feedback aan individuele commissarissen over hun functioneren.De voorzitter ziet erop toe dat:
 • de raad van commissarissen en zijn commissies goed functioneert;
 • de vergaderingen efficiënt, effectief en in een open sfeer plaatsvinden, waarin alle leden gelijkwaardig kunnen participeren en tijdig de informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 • de raad van commissarissen als team goed kan functioneren, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van de raad van commissarissen;

Informatie- en Sollicitatiegegevens

Beveland Wonen wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop,
Holland Consulting Group. Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020 – 57 33 410 of mobiel: 06 – 519 860 09.

Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 10 januari 2021 kenbaar maken door toezending van uw cv en motivatiebrief – per e-mail: werving.klop@hcg.net

 • Na briefselectie vindt een (voorselectie)gesprek met kandidaten plaats door Holland Consulting Group.
 • CV-bespreking vindt plaats op 4 februari 2021.
 • Eerste gespreksronde met kandidaten bij Beveland Wonen vindt plaats op woensdag 10 of vrijdag 12 februari 2021, bestaande uit een gesprek met leden van de selectiecommissie en de bestuurder als adviseur, in aanwezigheid van Holland Consulting Group.
 • Een mogelijke tweede gespreksronde vindt plaats op maandag 22 februari, bestaande uit een (verdiepings)gesprek met de leden van de raad van commissarissen, in aanwezigheid van Holland Consulting Group.
 • Adviesaanvraag OR
 • Gesprek eindkandidaat met afvaardiging OR en gesprek met afvaardiging huurdersverenigingen vindt plaats in de week van 29 februari.
 • Voorgenomen besluit raad van commissarissen over benoeming van de beoogde eindkandidaat.
 • Aanvraag toetsing door Autoriteit Woningcorporaties (Aw).
 • Toetsing door Autoriteit Woningcorporaties.
 • Besluit tot benoeming vindt plaats wanneer de toetsing door de Aw positief is afgerond.Een commissaris wordt in principe aangesteld voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging met vier jaar (maximaal acht jaar).
  De honorering is in overeenstemming met de door de VTW vastgestelde beroepsregel Bezoldiging Commissarissen. Beveland Wonen is ingedeeld in klasse G.

Sluit 10 januari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"