Zorgimkerij Ecopoll

Lid raad van Toezicht (RvT)

Clientmedezeggenschap

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Geffen | Noord-Brabant
Sluit 30 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Zorgimkerij Ecopoll is een kleine zorgorganisatie die dagbesteding bied zowel arbeidsmatig als zinvolle dagbesteding. Als organisatie kijken we naar de individu. Gasten die bij ons op de dagbesteding komen kunnen verschillende aandoeningen hebben. De leeftijd varieert tussen de 30 en 90 jaar. Doordat er met een brede doelgroep gewerkt wordt, worden er ook verschillende activiteiten geboden die aansluiten op de wensen en behoefte van gasten.

Kwaliteit van zorg staat op de voorgrond. Als organisatie opereren we in een dynamische en complexe omgeving van marktwerking, veranderende financiering en wet- en regelgeving en differentiatie in cliëntbehoeften. Thema’s die de komende jaren aandacht zullen vragen, betreffen met name de uitwerking van de meerjarenstrategie om zorg uit te bereiden zowel binnen de regio als buiten de regio en het versterken van samenwerkingsverbanden met andere zorgorganisatie in de omgeving.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het maatschappelijk geweten van de organisatie. De Raad ziet toe op het bestuur, is diens werkgever en adviseert. De Raad van Toezicht doet dat vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een kritische inslag. Uitgangspunten daarbij zijn te vinden in de Zorgbrede Governance Code. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een uitdaging en een verplichting om bij te dragen aan de strategievorming, kwaliteitsborging en de besturing van Zorgimkerij Ecopoll in zijn dynamische omgeving. De Raad van Toezicht opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vijf jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van nogmaals vijf jaar.

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vier per jaar; daarnaast is er sprake van commissievergaderingen en is er een jaarlijkse zelfevaluatie. Eenmaal per jaar wordt er een strategiesessie met de Raad van Bestuur belegd. Tevens vindt periodiek overleg plaats tussen tussen de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad. Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de cliëntenraad.

Samenstelling Raad van Toezicht
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Zorgimkerij Ecopoll als geheel. Naast bestuurlijke/ eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden, waarbij waar mogelijk ook gestreefd dient te worden naar een mix van mannen en vrouwen en een spreiding naar sectoren. Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Regionale verankering van (een deel van) de leden van de Raad van Toezicht geldt als een pre.

Algemene profieleisen
Alle leden van de Raad van Toezicht beschikken over:

 • HBO of academisch denk- en werkniveau
 • Bestuurlijke ervaring en/of toezichthoudende kwaliteiten
 • Affiniteit met de maatschappelijke zorg
 • Vermogen om kritisch te kunnen oordelen over de wijze waarop en zorgvuldigheid waarmee de Raad van Bestuur tot invulling van zijn verantwoordelijkheden komt
 • Vermogen zich een oordeel te vormen over de wijze waarop de Raad van Bestuur tot zijn strategie komt, over het draagvlak bij de externe en interne stakeholders, alsook op hoofdlijnen over de strategie zelf; vanuit bewustzijn over de omvang en lokale oriëntatie van de organisatie
 • Vermogen om toezicht te houden op de vertaling door de Raad van Bestuur van de strategie in de structuur, de besturingsfilosofie en processen van de werkorganisatie
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; bekendheid met Corporate Governance Code
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur
 • Vermogen om reflectief en in dialoog te komen tot de juiste afwegingen en besluiten
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Bij voorkeur beschikking over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau
 • Visie op en bij voorkeur ervaring met bestuurlijke en toezichthoudende context
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie

Vacature Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad

Binnen de Raad van Toezicht van Zorgimkerij Ecopoll ontstaat per 22 februari 2023 door het reglement een vacature.

Specifieke profieleisen
In aanvulling op de algemene profieleisen geldende de volgende specifieke eisen:

 • Ervaring met cliëntmedezeggenschap
 • Kennis van het sociaal domein en de regionale context waarin Zorgimkerij Ecopoll acteert
 • Affiniteit met innovatie en kwaliteit
 • Maatschappelijk actief

Persoonsprofiel
U bent een strategisch denkende gesprekspartner die een reflecterende houding inneemt in de Raad. U bent een verbindende, waarden gedreven, persoonsgerichte teamspeler, die denkt vanuit het belang voor de organisatie en zijn gasten, de hoofdlijnen pakt en diepgang niet schuwt. U zoekt de dialoog en vraagt door, door middel van waarderend onderzoek.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met dhr. H. Kuys, voorzitter van de Raad van Toezicht op telefoonnummer 0683255111 of mailen naar rvt.zorgimkerij@ecopoll.nl.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.


Sluit 30 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"