De Zellingen - via Avident l interim en executive search

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financien en bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland
Sluit 11 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Weet jij complexe vraagstukken met een overstijgende en integrale blik te benaderen? Grijp dan nu je kans en stap in bij de waardengedreven Raad van Toezicht van De Zellingen.

Voor de Zellingen zijn wij op zoek naar drie leden Raad van Toezicht. Een lid voor de portefeuille financiën en bedrijfsvoering, een lid voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid en een lid voor de portefeuille vastgoed.

Algemeen

De organisatie
De Zellingen is een ambitieuze en vooruitstrevende ouderenzorg organisatie en richt zich op mensen die korte of lange tijd ondersteuning, begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebben met als doel dat men zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Liefst thuis, in de eigen omgeving en als dat niet kan in een zorgomgeving waar men zich thuis en veilig voelt.

Deze zorg en/of ondersteuning voor een korte of lange periode wordt op en vanuit verschillende locaties en door diverse thuiszorgteams in alle wijken van Capelle-, Krimpen- en Nieuwerkerk aan den IJssel aangeboden door ca. 1.300 gedreven medewerkers en 500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals en diverse maatschappelijke organisaties.

Ontwikkelingen

De zorg en zo ook De Zellingen is sterk in beweging. Iedere dag werken de enthousiaste collega’s van De Zellingen met multidisciplinaire teams en een Rotterdamse aanpakmentaliteit, hard aan de uitdagingen van de zorg. Zo zijn er al veelbelovende stappen gezet op o.a. het gebied van een gezonde bedrijfsvoering vindt actieve samenwerking met zorgpartners in de regio plaats.

Op de strategische agenda staan het bouwen van nieuwe huisvesting in Krimpen aan de IJssel (Crimpenersteyn), het samen vormgeven van twee woonzorgconcepten (anders werken), goed werkgeverschap en een onderscheidende positionering in de regio en ketensamenwerking. Kortom, een periode van uitdagende ontwikkelingen.

Een dynamische omgeving vraagt wat van de organisatie, maar ook van haar Toezichthouders. Deze fase van transitie vraagt van de Raad van Toezicht alertheid op enerzijds de uitdagingen en de impact hiervan op de dagelijkse praktijk en anderzijds blijvende aandacht voor organisatorische continuïteit en behoud van kwaliteit van zorg. Daarnaast vindt deze Raad het uiterst belangrijk dat er op een goede manier wordt samengewerkt en invulling wordt gegeven aan de eigen visie op toezicht (zie www.zellingen.nl). I.v.m. het toetreden van 3 nieuwe leden staat het verder uitbouwen, samenwerken en ontwikkelen van de Raad hoog op de agenda.

Besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie van De Zellingen is gebaseerd op vertrouwen, met respect voor rollen en verantwoordelijkheid van respectievelijk Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Gehecht wordt aan het creëren van een open dialoog waarbij we nieuwgierig zijn naar elkaars standpunten en waar in een open sfeer alles gezegd kan worden. Vertrouwen in de bestuurder is een wezenlijk uitgangspunt voor de relatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. De Raad van Toezicht schept een sfeer waarin de bestuurder zich vrij voelt om dilemma’s te delen.

Besturingsmodel
Het bestuur van De Zellingen wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht die toezicht houdt op de besturing van De Zellingen. De Bestuurder wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door het Directieteam. Er is een ondernemingsraad, een centrale cliëntenraad en een professionele adviesraad. De Raad van Toezicht en de Bestuurder werken vanuit de principes van de Governancecode Zorg 2022 en de geldende wettelijke kaders.

Deze Raad van Toezicht vindt zichtbaarheid in de organisatie erg belangrijk. Naast de formele bijeenkomsten en thema bijeenkomsten vormen organisatiebezoek een onderdeel van de activiteiten. Evenals het ontmoeten van medewerkers tijdens RvT overleggen. Je voelhorens uitzetten en gebruiken.

Taken

De taken van de leden van de Raad van Toezicht en daarmede ook de eisen aan de taakvervulling, komen in eerste instantie voort uit de Governancecode Zorg 2022 en zijn vastgelegd in de statuten en regelementen RvT en RvB. Er is een aantal voorwaarden waar een lid van de Raad van Toezicht aan moet voldoen:

• Een brede maatschappelijke binding en netwerk;
• Een kritische maar wel constructieve benadering ten opzichte van de Raad van Bestuur;
• Aantoonbaar zicht op en ervaring in complexe bestuurlijke processen in non-profit en/of profit organisaties;
• Geen belangen en/of nevenfuncties welke strijdig kunnen zijn met het belang van de organisatie dan wel met de objectieve uitoefening van de functie van lid van de Raad van Toezicht;
• Voldoende beschikbare tijd beschikbaar om vergaderingen en andere bijenkomsten van de Raad van Toezicht bij te wonen en voor te bereiden;
• Minimaal een volle zittingsperiode van 4 jaar beschikbaar zijn.

Profielschets

Algemeen
De Raad van Toezicht opereert als collectief, waarbij er ruimte is voor individuele meningen voor zover die bedoeld zijn bij te dragen aan een goede oordeelsvorming en de besluitvorming. Genomen besluiten worden gedragen en verantwoord door alle leden van de Raad van Toezicht. Gelet op de strategische agenda wordt ernaar gestreefd om binnen de Raad van Toezicht in ieder geval de volgende voor haar functioneren gewenste deskundigheden beschikbaar te hebben; kwaliteit van zorg en veiligheid, financiën en bedrijfsvoering, vastgoed, ICT en HRM. Bij het vormen van de Raad wordt gekeken naar een samenstelling die recht doet aan de vereiste kennis en ervaring. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient in ieder geval geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de Raad van Toezicht over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.

Algemene eisen leden Raad van Toezicht:
• Heeft affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie en de identiteit van De Zellingen;
• Is in staat om integraal te denken en kijken buiten specialisme om;
• Heeft algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring in een veranderende (maatschappelijke) omgeving. Bij voorkeur (bestuurlijke) ervaring binnen de gezondheidszorg en heeft daar visie op;
• Geeft uiting aan een waardengedreven manier van toezicht en toezicht visie;
• Is in staat om een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand te bewaren;
• Beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke reflectieve opstelling;
• In staat om te participeren in een Raad van Toezicht van een organisatie waarin waarden gedreven, voorbeeldgedrag, samenwerking en interactieve beleidsvoering concreet gemaakt worden;
• Is vooruitkijkend en probleemoplossend;
• Is voldoende beschikbaar, ook om naast vergaderingen deel te nemen aan (informele) bijeenkomsten en/of werkbezoeken;
• Is (bij voorkeur) woonachtig binnen het werkgebied van de organisatie of heeft (bij voorkeur) kennis van netwerken in de regio en hoe te organiseren.

Specifieke eisen leden Raad van Toezicht

Aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering

• Brede financiële ervaring op tactisch en strategisch niveau;
• Kennis van bedrijfsvoering;
• Kennis van en ervaring met financieringsvraagstukken, treasury en fiscaliteit;
• Inzicht in de financieringswijze binnen de zorg- en welzijnssector;
• Heldere opvattingen m.b.t. risicomanagement en ‘control’ (hard- en soft controls) welke aansluiten bij een wendbare organisatie in een veranderende interne en externe omgeving;
• Financieel strateeg, scenariodenker, sparringpartner;
• Ervaring met complexe financieringsvraagstukken;
• De overtuiging dat financiële middelen ondersteunend zijn aan de doelstellingen;
• Bij voorkeur actief in (financiële) netwerken.

Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

• Bestuurlijke (zorg) ervaring bij voorkeur in de VVT;
• Kennis van en (bij voorkeur) ervaring met recente ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in relatie tot de maatschappelijke opdracht van De Zellingen;
• Visie op (ouderen)zorg, verbinder en integraal kijker naar toekomst, met oog op menselijk kapitaal;
• Ervaren zorgbestuurder vanuit integraliteit, het overzien van de totale organisatie en de samenhang van alle sturingsmechanisme;
• Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan op zorginhoudelijke punten;
• Stevige persoonlijkheid die op een gepaste manier stelling durft te nemen;
• Kennis van en ervaring met samenwerken in de regio;
• Actuele kennis en ervaring met zorgtechnologie en innovatie;
• Conceptueel denker, innovatief, ervaring met conceptontwikkeling.

Aandachtsgebied vastgoed

• Kennis van en ervaring met ontwikkeling en beheer van vastgoed en verduurzaming;
• Inzicht in het algemene functioneren van en ontwikkelingen in de vastgoedmarkt;
• Kennis van vernieuwende woon-zorgconcepten;
• Heldere opvattingen m.b.t. risicomanagement en ‘control’ welke aansluiten bij een wendbare organisatie in een veranderende interne en externe omgeving;
• Het hebben van juridische kennis met betrekking tot vastgoedzaken is een pre;
• Kennis van en ervaring met financieringsvraagstukken is gewenst.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Herken jij jezelf in een van bovengenoemde profielen? Dan kom ik graag met je in contact. Herken je jezelf onvoldoende in een van de profielen of mocht je niet kunnen reageren, maar ken je wel de juiste persoon? Wil je mij dan in contact brengen met de betreffende kandidaat. Hartelijk dank voor je medewerking!

Reageren kan tot 11 april 2023 middels deze link >>

Met vriendelijke groeten,

Team Avident


Sluit 11 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"